{index_ob_css}{index_ob_js}

Jesteśmy coraz więksi - Wody Zatoki Gdańskiej objęte ewidencją gruntów

Pod koniec września 2018 r.  pięć samorządów szczebla powiatowego tj. Powiat Pucki, Powiat Nowodworski, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Gdańsk i Gmina Miasta Sopot podpisały Porozumienie Partnerskie, którego celem było wspólne działanie na rzecz objęcia ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.

mapa grunty

Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku, a Funkcję Lidera w tym nadzwyczajnym działaniu pełnił Powiat Pucki.
Po bardzo szerokich konsultacjach zarówno z Urzędem Morskim w Gdyni jak i ze wszystkimi samorządami, których bezpośrednio dotyczyć miała przedmiotowa zmiana w lutym bieżącego roku nastąpiło zasilenie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków o nowo powstałe działki. Miasto Puck zyskało tym samym dwie nowe nieruchomości – pokryte morskimi wodami wewnętrznymi.
Kolejnym krokiem, który zostanie podjęty przez Starostwo Powiatowe będzie złożenie wspólnego wniosku dwunastu gmin i pięciu powiatów do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych jednostek samorządowych, a tym samym całego Województwa Pomorskiego.
W związku z powyższym powierzchnia Miasta Puck powiększy się o nieco ponad 1200 ha czyli o ok 250% dotychczasowej powierzchni! Grunty znajdować się będą w granicach administracyjnych Gminy Miasta Puck, jednocześnie pozostając jednak własnością Skarbu Państwa.
Objęcie wód zatoki ewidencją gruntów jest działaniem szczególnie istotnym z perspektywy ułatwienia oraz usprawnienia prowadzenia gospodarki morskiej na tym akwenie przez Urząd Morski w Gdyni, jak i wszystkie przyległe do niej gminy.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności