{index_ob_css}{index_ob_js}

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek. Gmina Miasta Puck powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu w dwóch formach:
-   zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika lub
-   indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.
DOWÓZ ZBIOROWY
Usługa dowozu dziecka do szkoły/placówki jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w ramach zapytania ofertowego. Ze względu na konieczność organizacji dowozu 
od 1 września 2023 r. oraz zastosowania procedury zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2023/2024, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck w terminie do 15 sierpnia 2023 r.
Złożenie ww. wniosku w późniejszym terminie nie gwarantuje organizacji dowozu od 1 września 2023 r.  
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w  Urzędzie Miasta Puck następujące dokumenty:
-   wniosek ( załącznik nr 1)
-    kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
-    zaświadczenie ze szkoły/placówki, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024.
-    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z ubieganiem się o  dofinansowanie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka/ zorganizowanie dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej. (załącznik nr 4)
DOWÓZ INDYWIDUALNY - (zwrot kosztów dowozu)
Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują  dofinansowanie w formie ryczałtu zgodnie z Uchwałą nr. LV/17/2022 Rady Miasta Puck z dnia 23 czerwca 2022 r w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2022/2023 oraz Zarządzeniem Nr 102/2022 Burmistrza Miasta Puck z dnia 01.08.2022 r w sprawie w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub placówek. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Miasta Puck. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic był dysponentem samochodu osobowego. Podstawą wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka jest Oświadczenie (zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 102/2022 
z dnia 01.08.2022 r. Burmistrza Miasta Puck). Oświadczenie powinno być składane przez rodzica za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca a w grudniu do ostatniego dnia zajęć, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2023/2024, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w  do 15 sierpnia 2024 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:
-    wniosek (załącznik nr 1) 
-    kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
-    zaświadczenie ze szkoły/placówki, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024.
-    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z ubieganiem się o  dofinansowanie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka/ zorganizowanie dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej. (załącznik nr 4)
-    Zobowiązani są do podpisania umowy (załącznik nr 2)
-    Zobowiązani są do składania comiesięcznego oświadczenie (załącznik nr 3)

Osoba do kontaktu:
Podinspektor ds. oświaty mgr Marzena Pałka, tel. 58 673 05 11, 
e-mail: oswiata2@miastopuck.pl

Pliki do pobrania:

zał nr 4 RODO dowozy.doc
Format: doc, 16.5 kB
ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf
Format: pdf, 259.08 kB
ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf
Format: pdf, 403.73 kB
ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf
Format: pdf, 264.77 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności