{index_ob_css}{index_ob_js}

Gospodarka odpadami na terenie Miasta Puck w roku 2024

Niestety, ta zmiana jest konieczna…

Z uwagi na ciągłą niekorzystną zmianę warunków funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami, na którą zarówno Burmistrz Pucka, jak i Rada Miasta Puck nie mają wpływu, Rada Miasta Puck podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Puck. 

Głównymi czynnikami powodującymi wzrost poziomu stawek odbioru odpadów od mieszkańców są:

  • wzrost stawek za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów na składowisku w Czarnówku „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.
  • wzrost cen mediów, kosztów transportu
  • wzrost płacy minimalnej
  • wzrost łącznej ilości odpadów

Przypominamy, że koszt utrzymania całego systemu gospodarki odpadami uzależniony jest w głównej mierze od ilości odebranych odpadów (stałe stawki jednostkowe x ilość).

Należy mieć na uwadze, że ustawodawca założył samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina/miasto nie może z jednej strony zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ale też nie powinna do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych począwszy od 01 stycznia 2024 r. są następujące:

- 44,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

- 42,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku budynku jednorodzinnego kompostującego odpady w kompostowniku przydomowym. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wcześniej deklarację o posiadaniu kompostownika nie muszą składać nowych deklaracji. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Nie można ich również oddać do PSZOK-u.

- 88,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, który nie wypełnia obowiązku segregacji. Wysokość opłaty - kary określa Burmistrz w drodze decyzji.

- 200,00 zł od pojemnika o pojemności 1100 l.

- 220,00 zł rocznie od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2024 r., bądź za cały 2024 r., w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Informacja: Urząd Miasta Puck - Gospodarka Odpadami Komunalnymi p.107, e-mail:gok@miastopuck.pl, nr tel. (58) 673-05-25

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności