{index_ob_css}{index_ob_js}

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Miasta Puck

Zgodnie z art. 9o ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczy, czyli:

  • za I kwartał - w terminie do 30 kwietnia
  • za II kwartał - w terminie do 31 lipca
  • za III kwartał - w terminie do 31 października
  • za IV kwartał - w terminie do 31 stycznia

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających  lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia  lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również  w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do  pisemnego  poinformowania Burmistrza Miasta Puck o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.
Nowelizacja rozszerzyła m.in. treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dotyczące sprawozdania kwartalnego weszły w życie z dniem 01.01.2023 r.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. 2022 r., poz, 2519), sprawozdanie zawiera:
1)  imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) bytowych,
b) przemysłowych;
4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) bytowych,
b) przemysłowych
- wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
4a)  informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy  a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
6)   informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;
7) datę sporządzenia sprawozdania;
8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.
Podmiot dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu  lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
Treści sprawozdania kwartalnego przed i po zmianach są dostępne jako załącznik 1. - tabela sprawozdania kwartalnego - zmiany.

Wzór sprawozdania kwartalnego do pobrania jako załącznik 2. - wzór sprawozdania kwartalnego nieczystości.
 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności