{index_ob_css}{index_ob_js}

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zdjęcie do Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych dotycząca przeprowadzanych kontroli zawieranych umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/12/2015 Rady Miasta Puck z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Puck, Urząd Miasta Puck informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umowna odbiór odpadów komunalnych.

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani
są do posiadania umowy  na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem  (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Puck )

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, restauracje,  hotele, pensjonaty.

Właściciele nieruchomości mieszanych (tzn. budynek mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza) zobowiązani są do:

− złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Puck– za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;

− indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza ).

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013 r.) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ww. ustawy;

– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ww. ustawy.

Wpis do ww. rejestru posiadają:

L.P.

NAZWA

ADRES

REGON

TELEFON

NUMER REJESTROWY

1 Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych
„Sanipor”
Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8,

81-300 Gdynia

190560289 (58)
660-96-22
RDR-1/2012
2 „SANITECH” s. c. Łukasz Rygiel
& S-ka
ul. Rzemieślnicza 5,
84-120 Władysławowo
191569743 602-538-395 RDR-3/2012
3 Remondis
Sp. z o. o.
ul. Zawodzie 16,

02-981 Warszawa

011089141 (22)
593-03-00
RDR-4/2012
4 Elwoz Sp. z o. o. ul. Słupska 2,

83-340 Sierakowice

191060318 (58)
684-71-24
RDR-5/2012
5 Pucka Gospodarka Komunalna
Sp. z o. o.
Błądzikowo,
ul. Pucka 24,84-100 Puck
191415939 (58)
673-04-00
RDR-6/2012
6 Usługi Transportowe Robert Lewicki ul. Trzy Gracki 8,

84-107 Starzyno

191144305 606-151-375 RDR-7/2012
7 Zakład Usług Komunalnych
w Wejherowie Sp. z o. o.
ul. Obrońców Helu 1,
84-200 Wejherowo
221803127 (58)

676-95-20

RDR-9/2012
8 Usługi Transportowe
i Autokarowe Szymon Stolarski
ul. Kaszubska 66,

84-103 Strzelno

192821080 606-208-662 RDR-10/2013
9 Zakład Handlowo-Produkcyjny „IDA” inż. Ryszard Juszczyk ul. Mestwina 10,

84-100 Puck

190490420 (58)

774-75-55

RDR-12/2013
10 Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Skojan
Janusz Skoczek
Żelistrzewo,

ul. Gdańska 78,

84-100 Puck

190601338 (58)

673-86-13

RDR-15/2014
11 ABRUKO
Sp. z o. o.
ul. Gdańska 78,

84-120 Władysławowo

190560349 (58)
674-11-41
RDR-16/2014

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności