{index_ob_css}{index_ob_js}

Dzierżawy na obszar Starego Rynku i teren przy plaży na sezon letni w 2023 r.

1. Burmistrz Miasta Puck zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obszaru Starego Rynku w okresie sezonu letniego 2023. Szczegółowe informacje na grafice poniżej:


plakat dzierżawy

 

2. Do składania ofert na zagospodarowanie terenów przy plażowych w okresie sezonu letniego 2023 zaprasza również Invest Puck Sp. z o.o.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:
- imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, adres, telefon kontaktowy;
- datę sporządzenia oferty i podpis osoby uprawnionej;
- zapotrzebowanie terenowe wyrażone w m2 oraz czas trwania dzierżawy;
- szkic sytuacyjny z lokalizacją dzierżawy oraz koncepcję zabudowy, tj. zdjęcia lub wizualizację;
- potwierdzenie barku zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Puck;
- oświadczenia o zapoznaniu się z planem zagospodarowania przestrzennego.


Oferty powinny dotyczyć działalności sezonowych takich jak: mała gastronomia, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i sportowego, urządzenia rekreacyjne, stoiska pamiątkarskie, stoiska z artykułami sezonowymi itp.
Preferowane będą oferty z propozycją kompleksowego zagospodarowania terenów, o jednolitej formie zewnętrznej obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności sezonowej. Forma obiektów powinna być zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponadto ich zewnętrzna elewacja powinna zostać wykonana z desek boazeryjnych.
Obiekty powinny być utrzymane wyłącznie w kolorystyce białej lub biało-niebieskiej.
Warunkiem zawarcia umowy jest prowadzenie działalności nie krócej niż do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
Dzierżawca w czasie trwania umowy zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu eksploatacji nieruchomości, jak i zawarcia we własnym imieniu umów na dostawę mediów, wywóz śmieci i innych umów eksploatacyjnych na cały okres realizacji umowy na własny koszt z właściwymi gestorami sieci.
Oferty należy składać do dnia 15 marca 2023r. w Biurze Obsługi Klienta MOKSiR Puck, al. Lipowa 3C, 84-100 Puck
Informacje pod nr tel. 609-005-204, e-mail: bok@investpuck.pl

dzierżawyżeglarzy

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności