Zarządzenie, projekt programu współpracy oraz formularz zgłoszenia opinii zostały opublikowane w na stronie internetowej miastopuck.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń, celem zaznajomienia z treścią oraz składania opinii.
Opinie należy złożyć najpóźniej do 23.11.2021 r. na odpowiednim formularzu, załącznik nr 2 do zarządzenia, pocztą na adres: Urząd Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 2 ), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@miastopuck.pl.

Po terminie zgłaszania opinii i uwzględnieniu opinii zasadnych projekt rocznego programu współpracy zostanie przedłożony Radzie Miasta Puck do uchwalenia  (do 30.11.2021 r.).

Pliki do pobrania:
Zarządzenie 176/2021