{index_ob_css}{index_ob_js}

LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU – dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego

W 2021 roku rusza I edycja miejskiego programu ,,LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU” dotyczącego dofinansowania likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Puck.

Zdjęcie do LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU – dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego

Wszystkich zainteresowanych informujemy:

W dniu 1 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Puck – biurze podawczym rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródła ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu);

Wysokość dopłaty wynosi 75% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła,

Maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł – do wyczerpania zaplanowanych środków budżetowych w 2021 roku.

Stary pozaklasowy kocioł węglowy może być wymieniony na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub paliwo stałe (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji);

Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania lub podłączenia do sieci ciepłowniczej;

Aby uzyskać dotację musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego.

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego;

Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”).

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 01.04 – 30.04.2021 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXVIII/6/2021 Rady Miasta Puck z dnia  25.02.2021 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, na obszarze Miasta Puck.
Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.
Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;

Urząd Miasta Puck nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed  podpisaniem umowy na jego wymianę;

Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie, wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

  1. kserokopie faktur lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji;

  2. kopię dowodu zakupu nowego kotła;

  3. dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła;

  4. dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;

  5. dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną;

  6. świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo oraz kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem);

  7. inne dokumenty takie jak: opinia kominiarska wykona po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta;

  8. dokumentacja fotograficzna nowego źródła ogrzewania.

KONTROLA POWYKONAWCZA

Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puck, pokój 107,
nr telefonu 58 673 05 25, email: gok@miasto.puck.pl

Regulamin dotacji oraz wzory wniosków do pobrania poniżej:

Wniosek

Uchwała  – regulamin.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności