{index_ob_css}{index_ob_js}

LX zwyczajna sesja Rady Miasta Puck

Data: 2022-11-03, godzina 15:30
Miejsce obrad: sala Nr 115 Urzędu Miasta Puck
Porządek
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z LIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych
wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2039.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia
wysokości opłaty od posiadania psów na terenie miasta Puck.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych, których kwota wraz
z odsetkami nie przekracza 100,00 zł oraz niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o
której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających Gminie Miasta Puck i jej
jednostkom organizacyjnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawki
opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta Puck.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
na terenie miasta Puck w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia stawek opłaty
targowej na terenie Miasta Puck.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy położonych na terenie Gminy Miasta Puck.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy najmu w
trybie bezprzetargowym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w drodze
przetargu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu w trybie
bezprzetargowym.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w trybie
bezprzetargowym.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Invest Puck sp. z o. o. z siedzibą w Pucku
zadań własnych Gminy Miasta Puck.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Dobroczyńca Miasta Puck".
26. Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XXXIX/11/2017 Rady Miasta Puck z dnia 2
października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych , cen za przejazdy środkami
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.
27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z przeprowadzonej analizy danych zawartych w
oświadczeniach o stanie majątkowym .
28. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Puck o działaniach w okresie międzysesyjnym.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zakończenie sesji.

Transmisja na żywo:

https://miastopuck.pl/sesja-na-zywo.html

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności