{index_ob_css}{index_ob_js}

LXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Puck

Data: 2023-01-26, godzina 15:30
Miejsce obrad: Urząd Miasta Puck sala posiedzeń nr 115
Porządek:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z LXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck .
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych
wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2043.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2023r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Puck do realizacji programu
osłonowego - Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i
w domu" na lata 2019-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu
pobierania tych opłat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego na czas nieoznaczony (
ul. Hallera 1).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu ( ul. Morska 19).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami umowy dzierżawy
na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym .
14. Podjęcie uchwały sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie
Gminy Miasta Puck.
15. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miasta za rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Komunalnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych.
21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Puck o działaniach w okresie międzysesyjnym.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji na żywo: https://miastopuck.pl/sesja-na-zywo.html

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności