{index_ob_css}{index_ob_js}

Nowe przedszkole samorządowe

Zdjęcie do Nowe przedszkole samorządowe

Logotyp unijny

10 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów, które podlegały ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów dla Działania 3.1. Edukacja przedszkolna. W wyniku konkursu nr RPPM.03.01-IŻ.01-22-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja Przedszkolna dofinansowanie w wysokości 88 020 089,22 zł uzyskały 72 projekty. Łączna wartość skierowanych do dofinansowania projektów to 103 553 046,14 zł.

Wśród wybranych do realizacji projektów dotyczących rozwoju edukacji przedszkolnej w województwie pomorskim znalazł się również nasz projekt „SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck”. Budżet tego projektu wynosi prawie 2 mln złotych , Gmina Miasta Puck musi zapewnić wkład własny w wysokości 15 %.

Zaplanowany na podstawie przygotowanej wcześniej diagnozy projekt zakłada utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie miasta Pucka, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu na potrzeby przedszkola zostanie zaadaptowany budynek przy ul. Wejherowskiej (wcześniej użytkowany przez Powiatowy Urząd Pracy); zakupione zostanie niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Dzięki projektowi 100 dzieci będzie mogło skorzystać bezpłatnie z usług przedszkolnych (opieki i wyżywienia) oraz zajęć terapeutycznych (dzieci niepełnosprawne).

Mamy nadzieję, że dzięki utworzonym dodatkowo miejsc możliwe będzie zapewnienie opieki wszystkim chętnym.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności