{index_ob_css}{index_ob_js}

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Puck

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puck uchwały:

Nr XLVI/8/2021 RADY MIASTA PUCK z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck.

Wraz z przystąpieniem do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przystępuje się również do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta Puck, p. 103 w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 11 maja 2022 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
•    w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck lub osobiście
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta,
•    ustnie do protokołu,
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: grunty@miasto.puck.pl.
Wszystkie wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puck. Jednocześnie informuję, że wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Powyższe zasady obowiązują w przypadku wniosków składanych do planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Puck reprezentowana przez Burmistrza Miasta Puck z siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 13.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: burmistrz@miasto.puck.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@miastopuck.pl, telefonicznie pod nr telefonu 058 673 05 14 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.miastopuck.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie Administratora.
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności