{index_ob_css}{index_ob_js}

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych rowem WD2 do Zatoki Puckiej.

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wody deszczowej odprowadzanej rowem WD2 do Zatoki Puckiej, informuję, że posiadamy aktualne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie nim wód opadowych i roztopowych. Zgodnie z pozwoleniem musimy pobierać próbki jakości wody w zakresie zawiesiny ogólnej węglowodorów ropopochodnych.

Dwie ostatnie daty pobrania takich prób to 31.05.2022 r i 01.08.2022 r. W zakresie zawiesin ogólnych uzyskano wyniki w granicach 5,3 – 18 mg/l przy dopuszczalnej wartości 100 mg/l. Węglowodory ropopochodne także spełniały normy – wynik poniżej dopuszczalnej 0,1 mg/l. Dodatkowo w dniu 01.08.2022 r pobrano próbki w rozszerzonych zakresach. Ich wyniki przekazano nam 23.08.2022 r. Zakres badań objął: chemiczne zapotrzebowanie tlenu, azot amonowy, azot azotanowy i azotynowy, azot ogólny, azot ogólny Kjeldahla, fosfor ogólny, węglowodory alifatyczne. Wszystkie uzyskane wyniki są w normie, poniżej granicznych wartości. Badania te przeprowadził Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/ pracownia w Gdańsku.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska obliguje nas również do utrzymanie rowu w dobrym stanie technicznym i sanitarnym, w tym co najmniej dwukrotnie w ciągu roku skoszenie skarp i odmulania. To zadanie wykonuje SWS „Swarzewo”. W ostatnim czasie podwyższono krawędź przelewową, by ograniczyć dopływ zanieczyszczeń. Sytuacja hydrologiczna w rowie pogarsza się po roztopach i zwłaszcza ulewnych deszczach, gdy spływają do niego liczne części organiczne i czasem przelewa się ciek odprowadzający wody bezpośrednio do oczyszczalni ścieków . Tych wód jest dużo więcej z powodu rosnącej liczby użytkowników podłączonych do sieci. Dużo więcej niż w czasie, gdy budowano tą infrastrukturę. Jest w potrzeba budowy drugiego rurociągu do oczyszczania o większym przekroju zbiornika referencyjnego w Pucku oraz zabezpieczenia rowu. Do wszystkich przedsięwzięć przygotowana jest SWS „Swarzewo”, ale istnieje kilka przeszkód, by je zrealizować. Przede wszystkim długo trwają procedury związane z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, sprawy własnościowe działek, przez który przebiegałby rurociąg (87 właścicieli) oraz środki finansowe na inwestycję. To środki rzędu kilkudziesięciu mln zł, podobnie jak brakujące ok. 80 mln zł na inwestycję Miasta Puck w budowę i rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w mieście. Dopóki ta infrastruktura w całości nie powstanie, co jakiś czas będziemy stykać się z problemami. Staramy się je rozwiązywać na bieżąco, ale potrzebne jest kompleksowe działanie. Musimy też wszyscy pamiętać, by nie zanieczyszczać rowu śmieciami, bo skąd biorą się tam stałe nieczystości , np. puszki po piwie, kartony czy inne przedmioty?

Mamy nadzieję, że w najbliższych latach uda się wykonać niezbędne inwestycję.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności