{index_ob_css}{index_ob_js}

Płatne parkingi i strefy płatnego parkowania Miasta Puck

Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Puck:
1.    Plac Obrońców Wybrzeża,
2.    ul. Wałowa,
3.    ul. Sambora (parking przed biblioteką publiczną),
4.    ul. 1 Maja od Alei Lipowej do ul. Sambora,
5.    Aleja Ceynowy,
6.    Aleja Lipowa,
7.    ul. Wojska Polskiego – zatoki postojowe od Ronda im. Macieja Płażyńskiego do ul. Wałowej,
8.    ul. Elizy Orzeszkowej (parking przy Starostwie Powiatowym),
9.    ul. Elizy Orzeszkowej (parking przy Parku),
10.   ul. 10 Lutego,
11.    ul. Judyckiego.


Parkingi Płatne stanowiące własność Gminy Miasta Puck:
1.    parking – róg ul. 1 Maja i Al. Lipowej (cz. dz. 193, obr. 2.4 m. Puck),
2.    parking przy ul. 1 Maja do Al. Kościuszki (za Urzędem Miasta i siedzibą Prokuratury-
dz. nr: 185, 189, 190/1, 190/3 i 191, obr. 2.1 m. Puck),
3.    parking przy ul. 10 Lutego (cz. dz. nr: 1/45, 5/1, 7/2, 8/2, obr. 2.1 m. Puck),
4.    parking przy ul. Wałowej (cz. dz. nr 80 i 79/4, obr. 2.4 m. Puck),
5.    parking przy ul. Zamkowej (cz. dz. nr 111, obr. 2.1 m. Puck).

 

Stawki opłat
Za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Parkingach obowiązują następujące stawki opłat:
– do 15 minut: 0,00zł
– pół godziny: 1,50 zł
– pierwsza godzina: 3,00 zł
– druga godzina: 3,50 zł
– trzecia godzina: 4,00 zł
– czwarta i kolejne godziny: 3,00 zł
– opłata za całodniowy postój: 18,00 zł
– miesięczny abonament typu „M” (dot. mieszkańców Miasta Puck): 50,00zł
– miesięczny abonament typu „P” (dot. przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników): 80,00zł
Stawki opłat dla autokarów
– pierwsza godzina: 10,00zł
– druga godzina: 10,00 zł
– trzecia godzina: 10,00 zł
– czwarta i kolejne godziny: 10,00 zł
 
Dodatkowe opłaty
Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie – na parkingach Gminy Miasta Puck) w wysokości 150,00 zł, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.
Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za parkowanie wystawione jest zawiadomienie o opłacie dodatkowej. Zawiadomienie umieszcza się w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu.
Opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie) należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o ww. opłacie. Opłatę dodatkową (opłatę za bezumowne korzystanie) wnosi się w formie gotówki, przelewu lub wpłaty na konto.
W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej (opłaty za bezumowne korzystanie) w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia następnego po wystawieniu zawiadomienia o ww. opłacie opłata ulega pomniejszeniu do 30,00zł i może być wpłacona w formie gotówki, przelewu lub wpłaty na konto.

Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania i na Płatnych Parkingach dla następujących użytkowników drogi:

a)  kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii,

b) kierujących pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,

c)  kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,

d) kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych,

e) kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC,

f)   kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Pucku,

g)  kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta w Pucku wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez Urząd Miasta Puck,

h) kierujących, podczas wykonywania prac na zlecenie Gminy Miasta Puck pojazdami służbowymi po uprzednim pobraniu identyfikatora terminowego w Urzędzie Miasta Puck,

i)   kierujących pojazdami wykorzystywanymi w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,

j)   kierujących pojazdami elektrycznymi, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

k)  kierujących autobusami szkolnymi przewożącymi dzieci do szkoły,

l)   kierujących pojazdami posiadającymi identyfikator terminowy wydany przez Urząd Miasta Puck.


Obsługę Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Puck i Parkingów Gminy Miasta Puck prowadzi EuroPark Sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

Biuro Obsługi Parkingów
ul. Wejherowska 3
84-100 Puck

Czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 9:30 – 16:30
tel. 504 296 324

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności