{index_ob_css}{index_ob_js}

Projekt rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie miasta

Zdjęcie do Projekt rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie miasta

Logotyp unijny

Wnioskodawcą projektu jest Związek Międzygminny Zatoki Puckiej (Związek). Związek obecnie tworzą 3 gminy: Miasto Puck, Gmina Puck oraz Gmina Władysławowo. Przedmiotem działania Związku jest realizacja wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego w zakresie dotyczącym wód, w tym działania związane z ochroną bioróżnorodności Zatoki Puckiej i Gdańskiej. Na terenie Gmin mieszka obecnie 52,2 tys. mieszkańców. Zakres terytorialny projektu obejmuje obszar 281,4 km2, który jest wzajemnie zintegrowany i wzajemnie na siebie oddziałujący pod względem społeczno-gospodarczym. Jednym z elementów łączących poszczególne Gminy jest gospodarka ściekowa oparta na zlewni „aglomeracja Puck” z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Swarzewo. Podstawowym problemem występującym na terenie aglomeracji Puck jest sezonowość zrzutu ścieków, wynikająca z ruchu turystycznego. W okresie sezonu letniego do oczyszczalni trafia trzykrotnie więcej ścieków niż poza sezonem. Rozbudowujące się układy sieci kanalizacyjnych i rozwijająca się baza turystyczna z jednej strony, a zwiększające się wymagania dotyczące ochrony środowiska z drugiej strony powodują, że nakłady na rozbudowę oraz modernizację sieci kanalizacyjnej są nieproporcjonalnie duże do możliwości budżetowych Gmin. Brak odpowiednich środków powoduje, że duża części sieci kanalizacyjnej jest niedoinwestowana czego efektem są nieszczelności oraz brak odpowiedniego odprowadzania wód deszczowych podczas gwałtownych opadów. Brak podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji deszczowej ma znaczący wpływ na poziom życia lokalnej społeczności oraz na rozwój gospodarczy. Związane jest to m.in. ze zwiększoną skłonnością do inwestowania na terenach wyposażonych w podstawową infrastrukturę. Biorąc pod uwagę specyfikę Gmin, ich walory naturalne oraz konieczność dywersyfikacji funkcji Gmin wskazane jest podejmowanie działań w efekcie, których nastąpi spadek użytków rolnych na rzecz terenów pod turystykę i rekreację.

Zakres prac planowanych do realizacji przez Gminę Miasta Puck w ramach projektu podzielono na 3 etapy.

Etap 1

Zakres Etapu 1 obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat oraz działkach Szpitala i działkach ul. 1 Maja i Kościuszki

Etap 2

Przedmiotem Etapu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, obejmującej ulice: 10 Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska

Etap 3

Zakresem Etapu 3 jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w granicach pasów drogowych
dla zakresu: Al. Lipowa na odcinku od ul. Nowy Świat do mola oraz, ul. 1 Maja.

Celem projektu jest poprawa odporności Gmin realizujących projekt na zmiany klimatyczne
w szczególności związane z gwałtownymi opadami deszczu powodującymi powodzie.

Efektem realizacji projektu będzie:

• budowa sieci kanalizacji deszczowej

• redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi,

• lepsze zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przez zalaniem.

Planowanym rezultatem interwencji będzie usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenów zurbanizowanych przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawalnymi opadami deszczu, a także pozwoli na redukcję ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi. Zbudowana w ramach projektu sieć kanalizacyjna deszczowa wpływać będzie korzystnie na większość elementów środowiska. Wyeliminowane zostaną niekorzystne oddziaływania ścieków sanitarnych i deszczowych na wody gruntowe i wody powierzchniowe. Wyeliminowane zostaną zagrożenia ściekami sanitarnymi i deszczowymi ze zlewni miasta Pucka na ekosystem Zatoki Puckiej. Powiększą się możliwości kąpieliskowe i turystyczne wykorzystywania wód Zatoki Puckiej. Ograniczenie ilości dopływających ścieków do oczyszczalni w Swarzewie pozytywnie wpłynie na jej funkcjonowanie i stworzy możliwości odbierania ścieków od dalszych mieszkańców zlewni. W znacznym stopniu zmniejszeniu ulegnie ryzyko powodziowe.

Poprzez swój kompleksowy charakter realizacja projektu:

• przyczyni się do ograniczenia przelewów ścieków ogólnospławnych do środowiska,

• spowoduje ograniczenie infiltracji,

• zabezpieczy system przed eksfiltracją ścieków do gruntu,

• uniemożliwi występowanie lokalnych podtopień i zalań piwnic,

• umożliwi objęcie systemem kanalizacyjnym terenów przeznaczonych pod zamieszkanie,

• przyczyni się do odciążenia oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

W zakresie oddziaływania realizacja projektu przyczyni się do:

a) Ekologia:

– poprawy jakości wód powierzchniowych,

– powstrzymania degradacji wód podziemnych,

– poprawy jakości wód Morza Bałtyckiego,

– poprawy jakości wody pitnej,

– osiągnięcia właściwego stanu środowiska i jego ochrony.

b) Efekty społeczno-gospodarcze:

– zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

– poprawy warunków życia i zdrowia ludności,

– stymulowania rozwoju gospodarczego gmin i regionu poprzez poprawę warunków dla inwestycji,

– wzmocnienia lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,

– rozwinięcia usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.

Galeria zdjęć

Mapa Pucka
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności