{index_ob_css}{index_ob_js}

Pomorskie partnerstwo dla rozwoju e-usług

Logotyp unijny

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partnerzy Projektu: Gmina Chmielno, Gmina Miasto Puck, Gmina Miejska Rumia, Gmina Sadlinki, Gmina Skrwilno, Gmina Radomin, Gmina Brzuze, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Wąpielsk, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu.

Tytuł projektu: „Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług”

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 350 508,72 zł.

Wartość projektu: 1 602 407,12 zł ( w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 251 898,40 zł)

Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie (powiat kartuski, pucki, wejherowski, kwidzyński) oraz województwo kujawsko-pomorskie (powiat rypiński, golubsko-dobrzyński)

 CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 9 JST woj. pomorskiego i kujawsko – pomorskiego: Gmina Chmielno, Gmina Miasto Puck, Gmina Miejska Rumia, Gmina Sadlinki, Gmina Skrwilno, Gmina Radomin, Gmina Brzuze, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Wąpielsk w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST e-usług na 4 poziomie dojrzałości, uruchomienie dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta.

 GRUPA DOCELOWA

  • 9 JSTGmina Chmielno, Gmina Miasto Puck, Gmina Miejska Rumia, Gmina Sadlinki, Gmina Skrwilno, Gmina Radomin, Gmina Brzuze, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Wąpielsk, jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia dotyczącego elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach tych JST, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; wsparcia dotyczącego wdrażania rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych, informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawy obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją klienta.

  • 251 osób (182 K, 69 M) – pracowników tych jednostek zatrudnionych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia dotyczącego doskonalenia kompetencji kadr.

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU:

Lp.

Wskaźniki projektu

Zakładana wartość docelowa

1 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców

9

2 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami

9

3 Liczba JST, które uruchomiły 7 nowych, w pełni zautomatyzowanych usług elektronicznych na platformie e-PUAP w obszarze podatki o opłaty lokalne na 4 poziomie dojrzałości

8

  Liczba JST, które uruchomiły 4 nowe, w pełni zautomatyzowane usługi elektroniczne na platformie e-PUAP w obszarze podatki i opłaty lokalne na 4 poziomie dojrzałości

1

  Liczba JST, które uruchomiły 5 nowych, w pełni zautomatyzowanych usług elektronicznych w zakresie zarządzania nieruchomościami na platformie e-PUAP na 4 poziomie dojrzałości

8

  Liczba JST, które zmodernizowały systemy dziedzinowe w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej w tym automatyzacji rozliczeń

8

4 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania poszerzające dostęp do informacji online w obszarze zarządzania nieruchomościami

9

  Liczba JST, które uruchomiły 8 nowych, w pełni zautomatyzowanych usług elektronicznych w zakresie zarządzania nieruchomościami na platformie e-PUAP na 4 poziomie dojrzałości

1

5 Liczba JST, które wdrożyły/zmodernizowały EZD

2

6 Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania pozwalające klientom na dostęp online do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy

9

7 Liczba JST, które zapewniły klientom dostęp online do spersonalizowanej informacji dotyczącej P i OPLOK przez wdrożenie Portalu Podatków

8

  Liczba JST, które zapewniły dostęp do elektronicznych usług w obszarze zarządzania nieruchomościami poprzez Platformę Inwestora

6

9 Liczba IST, które zwiększyły dostęp do e-usług przez uruchomienie PPPZ

8

10 Liczba pracowników JST, którzy podnieśli kompetencje z zakresu podatków i opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami

251

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności