{index_ob_css}{index_ob_js}

Rusza III edycja miejskiego programu "LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU"

 

W dniu 21.03.2023 r. rusza III edycja miejskiego programu ,,LEPSZE POWIETRZE W MOIM PUCKU” dotyczącego dofinansowania likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Puck.

Wszystkich zainteresowanych informujemy:

 • W dniu 21 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta Puck – biurze podawczym rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dopłaty do wymiany źródła ciepła (decyduje kolejność wpływu wniosków do urzędu);
 • Wysokość dopłaty wynosi 75% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła,
 • Maksymalna kwota dofinansowania 5 500 zł – do wyczerpania zaplanowanych środków budżetowych w 2023 roku.
 • Stary pozaklasowy kocioł węglowy może być wymieniony na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub paliwo stałe (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji);
 • Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej

do wykonania nowego systemu ogrzewania lub podłączenia do sieci ciepłowniczej;

 • Aby uzyskać dotację musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej

we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego;
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”).
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach:

21.03 – 21.04.2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

 • Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-puap
 • Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się:

- Uchwałą nr XXXVIII/6/2021 Rady Miasta Puck z dnia  25.02.2021 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, na obszarze Miasta Puck

- Uchwałą nr LI/5/2022 Rady Miasta Puck z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/6/2021 Rady Miasta Puck z dnia  25.02.2021 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych, na obszarze Miasta Puck.

- Uchwałą nr LXV/8/2023 Rady Miasta Puck z dnia 23.02.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/6/2021 Rady Miasta Pucka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Puck na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach położonych na terenie Miasta Puck

 • Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać

nr telefonu kontaktowego.

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Miasta Puck nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed  podpisaniem umowy na jego wymianę;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.
 • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

ROZLICZENIE DOTACJI

 • Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie, wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
 1. kserokopie faktur lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji;
 2. kopię dowodu zakupu nowego kotła;
 3. dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła;
 4. dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
 5. dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną;
 6. świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo oraz kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem);
 7. inne dokumenty takie jak: opinia kominiarska wykona po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta;
 8. dokumentacja fotograficzna nowego źródła ogrzewania.

KONTROLA POWYKONAWCZA

 • Po złożeniu formularza rozliczenia dotacji wnioskodawca obowiązany jest udostępnić lokal, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela:

Kamil Syta podinspektor ds. ochrony środowiska

w Urzędzie Miasta Puck, pokój 107,
nr telefonu 58 673 05 25, email: srodowisko@miasto.puck.pl

Uchwały oraz wzór wniosku wraz z rozliczeniem do pobrania poniżej:

 

Pliki do pobrania:

Wniosek i rozliczenie
Format: pdf, 200.01 kB
Uchwała LXV/8/2023
Format: pdf, 227.33 kB
Uchwała LI/5/2022
Format: pdf, 244.06 kB
Uchwała XXXVIII/6/2021
Format: pdf, 472.32 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności