{index_ob_css}{index_ob_js}

Sprawdź, jak chcemy usprawnić transport! - konsultacje Mobilnej Metropolii

Podróże na jednym bilecie, wygodne przesiadki, jednolity standard przystanków i informacji pasażerskiej, bezpieczne drogi, atrakcyjne przestrzenie publiczne i zdrowe miejsce do życia – to tylko niektóre z efektów 80 działań proponowanych w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Plan umożliwi samorządom tworzącym metropolię ubieganie się o dofinansowanie ze środków europejskich inwestycji związanych ze zrównoważonym transportem i mobilnością. 

O planowanych rozwiązaniach i ich spodziewanych efektach będzie można dowiedzieć się podczas trzeciego, ostatniego etapu konsultacji społecznych Planu. Są one prowadzone w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Uwagi będzie można złożyć mailowo, tradycyjną pocztą lub podczas otwartego spotkaniu online (szczegóły na końcu artykułu).

Jak skutecznie połączyć miejscowości metropolii? SUMP wskazuje „mapę drogową” dla samorządów.

Ideą Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) jest redukcja emisji zanieczyszczeń związanych z transportem w perspektywie do 2040 roku. SUMP dla OMGGS jest przedsięwzięciem realizowanym przez 51 gmin i miast oraz 8 powiatów. Wszystkie samorządy zadeklarowały przyjęcie SUMP OMGGS – dokument będzie miał wpływ na prowadzoną przez nie politykę. Na każdym etapie powstawania planu - zaangażowani byli mieszkańcy, eksperci oraz przedstawiciele gmin i powiatów metropolii.

- Samorządowcy OMGGS, pytani o najważniejsze wyzwania metropolii, często jako pierwszą wymieniają mobilność. Budowanie oferty transportowej wymaga nie tylko nowych inwestycji w węzły przesiadkowe i sieci rowerowe, ale też współpracy samorządów. SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności, który ma zostać przyjęty przez wszystkie gminy OMGGS – pokazuje, co trzeba robić, aby usprawnić przemieszczanie się w metropolii – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

Główna część projektu to 80 działań dotyczących transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego, ruchu zmotoryzowanego, dialogu z mieszkańcami i cyfryzacji, a także współpracy i zagospodarowania przestrzennego.

- Jednym z ważniejszych zadań ma być integracja taryfowo-biletowa transportu zbiorowego w metropolii oraz praca na rzecz powołania wspólnego zarządu transportu – mówi Maciej Jendryczka, koordynator SUMP z ramienia Stowarzyszenia OMGGS. - Działania te będą możliwe do realizacji w pełni dopiero po przyjęciu ustawy metropolitalnej, która zagwarantuje dodatkowe fundusze dla Pomorza. Integracja ma pozwolić na łatwiejsze i bardziej komfortowe podróże. Docelowo kręgosłup systemu transportu zbiorowego w OMGGS stanowić ma kolej z węzłami przesiadkowymi i parkingami P&R, do których prowadzić będą dowozowe linie autobusowe.

Wygodne i łatwe podróże, to też odpowiednia infrastruktura techniczna i cyfrowa. Dlatego SUMP OMGGS zakłada realizacje działań w kierunku rozbudowy i ujednolicenia informacji pasażerskiej. Gminy mają dążyć do lepszej współpracy z firmami już działającymi na rynku IT, związanymi z planowaniem mobilności.

- Budowa nowych węzłów i przystanków zintegrowanych ma poprawić ich dostępność dla wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku i sprawności. Plan zakłada także lepsze powiązanie infrastruktury przesiadkowej z siecią rowerową, pieszą i lokalnym transportem. Nowa zabudowa, zarówno mieszkaniowa, usługowa jak i biurowa, ma powstawać z dobrym dostępem do transportu zbiorowego: na przystanek mamy dotrzeć szybko i komfortowo – dodaje Maciej Jendryczka.

Kiedy zmiany?

SUMP to dokument opracowany z perspektywą do 2040 roku, jednak nie oznacza to, że na zmiany w transporcie i mobilności będziemy czekać 20 lat. Proponowane działania zostały pogrupowane ze względu na czas ich realizacji. Jedna grupa to działania do wdrożenia w ciągu 2-5 lat po przyjęciu SUMP (np. integracja taryfowo-biletowa). Więcej czasu będą prawdopodobnie potrzebować działania wymagające zmian ustawowych (np. pełna integracja transportu zbiorowego w OMGGS) oraz działania ciągłe, np. służące promocji zrównoważonej mobilności czy rozwój tras rowerowych i pieszych. W Planie wskazano także inwestycje, których realizacja jest oczekiwana przez samorządy tworzące metropolię, a które leżą w gestii Marszałka Województwa lub spółek krajowych – m.in. rozbudowa torów dla kolei aglomeracyjnej czy budowa nowych obwodnic.

Dlaczego powstaje SUMP? 

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ wszyscy mamy prawo do życia w zdrowym, czystym i zrównoważonym środowisku. Ma to odzwierciedlenie w nadrzędnym i długoterminowym celu realizacji SUMP, którym jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza w metropolii.

- Wdrożenie działań proponowanych w SUMP OMGGS ma dać mieszkańcom możliwość wyboru pomiędzy różnymi środkami transportu, które będą równie atrakcyjne ze względu na czas, koszt i komfort podróży – mówi Michał Glaser. Jeśli uda się osiągnąć założone cele, naturalnym wyborem mieszkańców metropolii będzie komunikacja publiczna, rower czy spacer pieszo. Samochód zaś będzie używany tylko wtedy, kiedy nie będzie dostępu do tańszej i szybszej formy podróżowania.

Weź udział w konsultacjach społecznych!

Prace nad dokumentem trwają od sierpnia 2022, a ich zakończenie planowane jest na październik 2023 roku.

30 sierpnia o godzinie 17:00 dołącz do spotkania online. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji i pełną treść Planu: https://www.metropoliagdansk.pl/sump

Do 10.09.2023 r. złóż uwagi pisemnie na adres: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: OMGGS ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Uwagi do planu powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy oraz treść uwagi.

Formalne ogłoszenie o konsultacjach społecznych:

https://www.metropoliagdansk.pl/ogloszenia/plan-zrownowazonej-mobilnosci/ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-dokumentu-pn-plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-obszaru-metropolitalnego-gdansk-/

Projekt finansowany jest z Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

21-08_-_10-09_Mobilna_metropolia_plakat_A3 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności