{index_ob_css}{index_ob_js}

Stypendium Rady Miasta Puck na rok szkolny 2023/2024

Stypendia skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  pobierających naukę na terenie Miasta Puck.
    SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Do 15 lipca 2023 r. można składać wnioski o stypendium Rady Miasta Puck. Informacja o Wnioskującym dotyczy roku 2022/2023, a osiągnięcia muszą być potwierdzone przez Dyrektora szkoły.
    MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Urząd Miasta w Pucku,
ul. 1 Maja 13,
Biuro Obsługi Klienta
    UDZIELANIE INFORMACJI
Marzena Pałka – podinspektor ds. oświaty 
Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój 206, tel. 58/673 05 11
e- mail: oswiata2@miasto.puck.pl
    WYMAGANE DOKUMENTY
1.    Wypełniony wniosek z potwierdzoną średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły lub upoważnioną osobę.
2.    Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym - dyplomy, zaświadczenia itp., poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę lub po okazaniu oryginałów – przez pracownika Urzędu Miasta w Pucku.
    SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioski o stypendia mogą składać sami zainteresowani, a w przypadku osób nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
    TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować dokumentów) należy złożyć Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnych terminie do 15 lipca 2023 r.
Uwaga! Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta w Pucku po 15 lipca będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.
    UCZNIOWIE
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy uzyskali min. bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej:
    5,0 – uczeń po VI klasie szkoły podstawowej
    4,8 – uczeń/absolwent szkoły ponadpodstawowej.
a ponadto:
    jest laureatem lub finalistą konkursów/olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;
    jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
    jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
    posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy, a jednocześnie osiąga dobre wyniki w nauce.
Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną są:
    stopień trudności pokonywany przez ucznia/słuchacza w uzyskaniu wymienionych wyżej osiągnięć (np. niepełnosprawność);
    współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie;
    działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Szczegóły dotyczące kryteriów zawarte są w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RADY MIASTA PUCK DLA UCZNIÓW (załącznik do Uchwały Nr XVI/10/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w Mieście Puck).
    TRYB ODWOŁAWCZY
Stypendium ma charakter uznaniowy; nie ma trybu odwoławczego ponieważ decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne.

Poniżej w załącznikach:
WNIOSEK
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
Podstawa Prawna: Uchwała Nr XVI/10/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w Mieście Puck

 

 

Pliki do pobrania:

wniosek
Format: doc, 35 kB
zgoda
Format: doc, 36 kB
uchwała
Format: pdf, 4.12 MB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności