{index_ob_css}{index_ob_js}

Węzeł integracyjny Puck

Zdjęcie do Węzeł integracyjny Puck

Logotyp unijny

W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Gdańsku podpisana została umowa nr RPPM.09.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie Projektu: „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje budowę węzła integracyjnego w Pucku, którego potrzeba budowy wynika z analiz poprzedzających opracowanie „Strategii transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030”. „Przystanek Puck” to węzeł lokalny, umożliwiający integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz indywidualnym.

Wykonawcą robót jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA.

Nadzór inwestorski w ramach inwestycji pełni Firma Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski.

Wartość projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” to : 10 938 223,60zł, z czego 6 717 111,31zł to dofinansowanie z RPO WP 2014-2020.

ZAKRES INWESTYCJI:

Układ drogowy

Aby umożliwić zlokalizowanie elementów węzła integracyjnego w rejonie dworca kolejowego w Pucku, konieczne było przeznaczenie nowych terenów pod planowaną inwestycję. W tym celu postanowiono wykorzystać teren, na którym obecnie zlokalizowany jest plac ładunkowy PKP. Będzie to możliwe dzięki wybudowaniu nowego placu ładunkowego przesuniętego względem istniejącego w kierunku południowym. Na skutek tych działań konieczna jest również korekta toru bocznicowego nr 3.

Aby podnieść funkcjonalność układu drogowego oraz zwiększyć ilość miejsc parkingowych w rejonie projektowanego węzła, postanowiono przeznaczyć pod inwestycję teren działki nr 79. Na niej zlokalizowano ulicę łączącą ulicę Dworcową z ulicą Wojska Polskiego oraz parking dla samochodów osobowych o pojemności 77 pojazdów. Przedstawione w opracowaniu rozwiązanie zakłada wydłużenie ulicy Dworcowej w kierunku południowym. Przy niej, na terenie byłego placu ładunkowego, zaprojektowano parkingi dla pojazdów osobowych, taksówek jak i autobusów komunikacji zbiorowej. Wydłużona ulica Dworcowa kończy się nowym placem ładunkowym PKP.

W ramach węzła integracyjnego zaprojektowano również ulicę łączącą nową ulicę Dworcową z ulicą Wojska Polskiego. Cały układ będzie tworzył wygodną i funkcjonalną ramę komunikacyjną.

Komunikacja autobusowa

Projekt zakłada lokalizację zatok autobusowych, zarówno dla wysiadających jak i wsiadających, przy ulicy Dworcowej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Wejherowską a dworcem kolejowym oraz na wysokości obecnie działającego dworca autobusowego. Dodatkową zatokę dla wsiadających umiejscowiono na przeciw dworca PKP (w pobliżu byłego dworca PKS). Miejsca postojowe dla autobusów oczekujących, wydzielono na specjalnie do tego zaprojektowanym parkingu przy nowym odcinku ulicy Dworcowej (Parking BUS), w miejscu obecnie istniejącego placu ładunkowego.

Parkingi:

 • Parking „KISS&RIDE”: 3 stanowiska dla pojazdów osobowych
 • Parking „Park&RIDE” w pobliżu dworca PKP: 3 stanowiska dla niepełnosprawnych
 • Parking TAXI przy nowym odcinku ul. Dworcowej: 12 stanowisk
 • Parking dla autobusów komunikacji zbiorowej przy nowym odcinku ul. Dworcowej: 5 stanowisk
 • Parking „PARK&RIDE” przy nowym odcinku ul. Dworcowej: 28 stanowisk dla samochodów osobowych, 2 stanowiska dla niepełnosprawnych
 • Parking „PARK&RIDE” na działce nr 79: 73 stanowiska dla samochodów osobowych, 4 stanowiska dla niepełnosprawnych
 • Parking dla dostaw: 2 miejsca postojowe
 • Zatoki autobusowe dla komunikacji zbiorowej: 7 stanowisk

Łącznie pojemność parkingowa: 139 pojazdów

Wszystkie parkingi usytuowane zostały w ramach pasów drogowych ulic publicznych i służą obsłudze użytkowników tychże dróg.

Infrastruktura dla pieszych

W zakresie objętym projektem założono stworzenie nowych ciągów pieszych tworzących system zapewniający sprawną i wygodną komunikację pomiędzy wszystkimi elementami układu drogowego.

Korekta układu torowego

W celu realizacji zamierzenia konieczna jest korekta przebiegu toru bocznicowego nr 3 w ramach, której trzeba będzie wykonać: rozbiórkę części toru bocznicowego nr 3 oraz budowę kozła oporowego

Infrastruktura towarzysząca:

Projekt zakład również uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, usunięcie kolizji sieci, budowę oświetlenia i systemu monitoringu.

Mała architektura:

W ramach inwestycji w obrębie inwestycji pojawią się:

 • pojemniki na odpady,
 • ławki,
 • wiaty przystankowe,
 • słupki wydzielające
 • barierki wydzielające,
 • stojaki rowerowe,
 • wiata rowerowa,
 • stacja naprawy rowerów,
 • znaki kierunkowe,
 • znaki przystankowe i totemy informacyjne.

W ramach projektu planowane  są również działania w postaci przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany, mającej na celu maksymalizację efektów realizacji przedsięwzięć w zakresie miejskiego transportu zbiorowego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności