{index_ob_css}{index_ob_js}

Zakup łodzi pontonowo-motorowej w ramach projektu

Zdjęcie do Zakup łodzi pontonowo-motorowej w ramach projektu

Logotyp unijny

W dniu 19 grudnia 2017 r. pracownicy z Urzędu Miasta w Pucku oraz Janusz Klimczuk Dyrektor z MOKSiR-u dokonali odbioru sprzętu zgodnie z podpisaną umową RGKiM.272.44.2017.BDS-2 z dnia 13 grudnia 2017 r. z dostawcą AVA Sp. z o.o., gdzie przedmiotem zamówienia było dostawa wraz z transportem nowej, fabrycznie zapakowanej łodzi pontonowo – motorowej dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

W kolejnych dniach zakupiono dwa radiotelefony, trzy defiblyratory, torbę medyczną pierwszej pomocy oraz chodnik kompozytowy. W przyszłym roku planuje się zakup wozu ratowniczego i dwóch stacji meteorologicznych.

Zakup sprzętu został zrealizowany na podstawie umowy nr: RPPM.11.01.00-22-0014/16-00 o dofinansowanie projektu pt. ”Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej w dniu 18 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Pomorskim, a Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej. Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 394 496,06 zł.

Kwota przeznaczona na Partnera Projektu Gminy Miasta Puck wynosi 273 817,68 zł.

Planowany termin zakończenia projektu to 28 lutego 2018 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności