Urząd Miasta Puck przygotował koncepcję budowy ścieżki rowerowej / ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ulicą Dworcową, a ścieżka rowerową R10 w Pucku.Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie i wskazanie ewentualnych możliwości zapewnienia rowerowego połączenia ulicy Dworcowej ze ścieżką rowerową R10 biegnącą wzdłuż linii brzegowej Zatoki Puckiej. Ze względu na ograniczenie terenowe (obszar zurbanizowany) nie było możliwości zaprojektowania wydzielonej ścieżki rowerowej. Zaproponowano utworzenie systemu chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym lub budowę ciągów pieszych i rowerowych w miejscach, gdzie do tej pory nie było żadnej infrastruktury komunikacyjnej.

W wyniku prac projektowych powstała koncepcja wskazująca dwa rozwiązania połączenia ul. Dworcowej ze ścieżką R10:

Wariant 1 – Dworcowa – Nowa – Kopernika – dz. nr 60 (park) – 10 Lutego – Trzaska–Durskiego – ścieżka R10

Wariant 2 – Dworcowa – Hallera – 10 Lutego – Trzaska–Durskiego – ścieżka R10

Koszt szacunkowy brutto (z podatkiem VAT) przebudowy układów ulicznych jedynie w zakresie samych ciągów pieszych i rowerowych bez kompleksowej przebudowy ulic łącznie dla obu wariantów: ok. 2.500.000,00 zł

Termin wykonania w/w przebudowy jest nieznany z uwagi na brak zapewnienia środków w budżecie na rok 2016.

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej