{index_ob_css}{index_ob_js}
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miasta Puck zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.miastopuck.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty otrzymane jedynie w wersji pdf. , szczególnie dotyczy to dokumentów otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych, np. obwieszczeń. Dane te powinny być dostępne na właściwych stronach tych podmiotów. Zdjęcia nie posiadają opisu, natomiast zdjęcia w Biuletynie Informacji Publicznej mają jedynie charakter promocyjny lub estetyczny.

Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Audyt został przeprowadzony w formie samooceny w opaciu o walidatory. Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Thiel, informatyk@miastopuck.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586730536. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Urząd Miasta Puck posiada dwie siedziby:
  • Budynek Ratusza Miejskiego, Stary Rynek 1
  • Budynek Urzędu Miasta, ul. 1-go Maja 13

  W budynku Ratusza Miejskiego zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa ppoż. Budynek jest budynkiem reprezentatywnym. Nie pracują w nim żadne referaty Urzędu Miasta Puck. Budynek nie jest przystosowany do dostępności dla osób niepełnosprawnych
  W siedzibie Urzędu Miasta Puck przy ul. 1-go Maja 13 znajdują się wszystkie referaty. Budynek posiada dwa wejścia, jedno od ul. 1-go Maja , jedno od strony parkingu znajdującego się na tyłach budynku urzędu. Wejście od ul. 1-go Maja posiada schody, wejście od tyłu budynku posiada zarówno schody, jak i podjazd dla wózków. Jest to wejście służbowe dla pracowników Urzędu Miasta Puck. W wyjątkowych przypadkach mogą z niego skorzystać interesanci, aby móc wejść do urzędu należy skorzystać z dzwonka umieszczonego przy drzwiach. W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa ppoż. oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez:
  - dostosowanie klatek schodowych do wymagań ewakuacji,
  -zamontowanie windy w celu zapewnienia dostępu do całego urzędu osobom niepełnosprawnym, starszym, osobom z wózkami, itp.,
  - dostosowanie otworów drzwiowych dla osób niepełnosprawnych,
  - dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych (parter).
  Wejście do windy znajduje się po wschodniej stronie budynku Urzędu Miasta Puck. Drzwi otwierają się automatycznie gdy ktoś pojawi się tuż przed nimi.

Aplikacje mobilne

Podmiot udostępnia następujace aplikacje mobilne:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848