VirtualArch

W dniach 26-28 lipca 2017 r. przedstawiciele Miasta Puck z Panią Burmistrz Hanną Pruchniewską uczestniczyli w spotkaniu w Pradze, inaugurującym Virtual Arch – międzynarodowy projekt współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Partnerem wiodącym Virtual Arch jest Archeological Heritage Office of Saxony w Dreźnie. Pozostali partnerzy to: Fundacja Bruno Kesslera (Tento, Włochy), Muzeum Historii Naturalnej (Wiedeń, Austria), Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń, Polska), Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk (Praga, Czechy), Departament Dziedzictwa Kulturalnego Autonomicznej Prowincji Trento (Włochy), Instytut Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Słowenii (Ljubljana, Słowenia), Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk (Nitra, Słowacja), Miasto Puck (Polska), Miasto Zadar (Chorwacja).

Bogate i zróżnicowane dziedzictwo archeologiczne Europy Środkowej jest w części doskonale opracowane i wykorzystywane, jednak nadal jego spora część, nawet ta o znaczeniu międzynarodowym, pozostaje bardzo często mało widoczna i namacalna dla społeczeństwa, a także stoi w obliczu rosnących zagrożeń, związanych chociażby z brakiem odpowiedniej ochrony czy niewłaściwą eksploatacją. Projekt Virtual Arch odkrywa regionalne dziedzictwo archeologiczne – znajdujące się pod ziemią lub zanurzone pod wodą, częściowo o znaczeniu globalnym (UNESCO) – przed podmiotami lokalnymi i regionalnymi, które są odpowiedzialne za rozwój gospodarczy. Działania koncentrują się na zrównoważonym użytkowaniu oraz ochronie niewidocznego i mało znanego dziedzictwa archeologicznego poprzez zwiększenie udziału podmiotów publicznych oraz wprowadzenie innowacyjnych podejść i metod wizualizacji. Projekt opracuje innowacyjne i przyszłościowe narzędzia wizualizacji w dziedzinie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, wspierające rozwój i ochronę dziedzictwa archeologicznego.

Projekt jest pilotażowy i ma interdyscyplinarny charakter. Łączy w sobie elementy nowoczesnej archeologii, informatyki oraz rozwoju regionalnego. Polscy partnerzy – Miasto Puck oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – zajmą się aspektami digitalizacji i promowania archeologii podwodnej. Głównym celem Miasta Puck jest wirtualna rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego portu w Pucku, ukrytego pod wodami Zatoki Puckiej, która będzie możliwa dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Archeologii UMK. W ramach projektu przewidziano ustanowienie punktu WiFi na świeżym powietrzu w puckim porcie, by móc prezentować podwodne dziedzictwo turystom i mieszkańcom korzystającym z własnych urządzeń mobilnych, takich jak tablety lub telefony komórkowe. Przewidziano również zainstalowanie w budynku bosmanatu innowacyjnych urządzeń do prezentacji 3D, dzięki którym możliwe będzie zwizualizowanie rekonstrukcji portu.

Pozostałe działania projektowe obejmują między innymi szkolenia i seminaria w poszczególnych regionach, w ramach których planowane jest przekazywanie lokalnym interesariuszom (m. in. placówkom edukacyjnym i muzealnym, przedsiębiorcom zajmującym się turystyką) wiedzy na temat tego, jak upowszechnianie dziedzictwa archeologicznego może pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy danego regionu.

Nazwa projektu: Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe

Akronim: Virtual Arch

Program: Interreg Central Europe

Okres realizacji: 36 miesięcy

Rozpoczęcie projektu: 01.07.2017.

Zakończenie projektu: 30.06.2020.

Partner wiodący: Krajowy Urząd Archeologii Wolnego Kraju Związkowego Saksonii (Archeological Heritage Office of Saxony), Drezno, Niemcy

Partnerzy projektu:

Fundacja Bruno Kesslera (Trento, Włochy)

Muzeum Historii Naturalnej (Wiedeń, Austria)

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Toruń, Polska)

Instytut Archeologii Czeskiej Akademii Nauk (Praga, Czechy)

Departament Dziedzictwa Kulturalnego Autonomicznej Prowincji Trento (Włochy)

Instytut Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Słowenii (Ljubljana, Słowenia)

Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk (Nitra, Słowacja)

Miasto Puck (Polska)

Miasto Zadar (Chorwacja)

Partnerzy Stowarzyszeni Miasta Puck:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Urząd Morski w Gdyni

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Całkowity budżet projektu Virtual Arch: 2 093 771,23 €

Wartość części projektu przypadającej do realizacji Miastu Puck: 159 680,13 €

w tym wkład własny Miasta Puck: 23 952,02 €