Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) przed usunięciem drzew lub krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie wydane w zależności od miejsca położenia nieruchomości.
W przypadku terenów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Pucka, na 90% jego powierzchniach w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwolenie wydaje Powiatowy Konserwator Zabytków w Pucku. Na pozostałych nieruchomościach nie objętych w/w ochroną decyzje takie wydaje Burmistrz Miasta Puck. Stosowna decyzja zawiera min. termin wykonania wycinki oraz obowiązek wykonania nowych nasadzeń określonego gatunku, wielkości drzew i ich ilości. W przypadku drzew rosnących w pasie drogowym projekt decyzji podlega przedłożeniu i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Obecnie obowiązująca ustawa dopuszcza możliwość usuwania drzew i krzewów przez właściciela nieruchomości bez stosownych decyzji w przypadku min. gdy dotyczą krzewów
w skupisku do 25 m2 oraz drzew, których obwód mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

– 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

– 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

– 50 cm w przypadku pozostałych gatunków.

Drzewa rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwane w związku z celami niezwiązanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być usuwane bez uzyskania stosownej decyzji. Konieczne jest jednak zgłaszanie tego faktu do organu wydającego na danym terenie pozwolenia na usunięcie drzew. Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. 

Prawo to nie dotyczy wszelkich drzew, krzewów i drzew owocowych rosnących
na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Formularze wniosków są dostępne:

– strefa ochrony konserwatorskiej:

https://bip.starostwo.puck.pl/Article/get/id,16637.html;

– pozostały obszar:

http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/232