W dniu 26.01.2021r. o godz. 11:00 nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I)” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego

W postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

Termin realizacji przedmiotu umowy:  do dnia 30.06.2023r.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:   31 282 956,17  zł brutto

Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

Informujemy, że postępowanie przetargowe prowadzone jest na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/398993

ETAP I: