Wspólnota Mieszkaniowa Sobieskiego 13 podpisała 7 stycznia br. umowę z Jerzym Prangą – firma „Sebalx” na „Rewitalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy Sobieskiego 13 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zakres prac obejmuje wykonanie izolacji fundamentów, remont balkonów, wykonanie ocieplenia elewacji, remont dachu w tym jego docieplenie, remont klatki schodowej wraz z wymianą okien i instalacji elektrycznej, remont piwnic w częściach wspólnych, a także zagospodarowanie terenu podwórka w tym remont budynku gospodarczego i wykonanie odwodnienia terenu.

Zadanie będzie realizowane do 30 czerwca 2021 r. a wartość prac wynosi 198 784,50 zł brutto, wspólnota jako Partner projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” otrzyma 99 392,25 zł, czyli 50% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 r.