W czwartek 27 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Burmistrz Miasta Puck Pani Hanna Pruchniewska podpisała umowę o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6 224 799,25, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nie przekraczającej 3 106 533,00.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 2 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasta Puck. W ramach projektu zaplanowano termomodernizację:

1) budynku Urzędu Miasta Puck,

a) docieplenie ścian zewnętrznych,

b) docieplenie stropu zewnętrznego,

c) docieplenie ścian na gruncie,

d) wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

e) instalacja c.w.u. – wymian punktowej instalacji na centralną,

f) instalacja c.o. – wymiana przewodów oraz wymiana grzejników,

g) modernizacja systemu oświetlenia (w ramach projektu planuje się: w miejsce opraw świetlówkowych oraz żarowych zastosowanie oświetlenia LED, montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia)

2) budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

a) docieplenie stropu zewnętrznego hali sportowej,

b) docieplenie ścian zewnętrznych hali małej,

c) docieplenie stropu zewnętrznego części socjalnej hali sportowej,

d) docieplenie stropu zewnętrznego części biurowej,

e) docieplenie ścian zewnętrznych hali małej,

f) wymian okien,

g) instalacja c.w.u – instalacja brakujących przewodów z cyrkulacją,

h) instalacja c.o. – wymiana przewodów oraz wymiana części grzejników,

i) termo i hydroizolacja ścian piwnicy i ław fundamentowych,

j) modernizacja systemu oświetlenia (w ramach projektu planuje się: w miejsce opraw świetlówkowych oraz żarowych zastosowanie oświetlenia LED, montaż instalacji automatycznej regulacji oświetlenia)

W wyniku realizacji projektu zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych wyniesie 2 469 218,00 kWh/rok, co przełoży się na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej. Ze względu na rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania obu budynków (węgiel) realizacja projektu będzie miała bardzo pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza w mieście Puck. Zakłada się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 290,8 ton równoważnika CO2, pyłów PM 10 o 507 kg/rok oraz pyłów PM 2,5 o 480 kg/rok.

Wybrane technologie zostaną dostosowane do charakteru oraz funkcji obiektów, przez co zapewnią wysoką jakość i trwałość infrastruktury. Rozwiązania techniczno-technologiczne są optymalnymi rozwiązaniami, a szacowany koszt ich wykonania jest optymalny do planowanych do osiągnięcia rezultatów.

W przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych planowane są działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej kolejnego budynku:

Publicznego Gimnazjum im. MDLot. Zakres projektu uwzględnia wszystkie rekomendacje wskazane w audytach energetycznych oraz w audytach efektywności energetycznej, sporządzonych na potrzeby projektu. Zakres projektu w całości wynika z rekomendacji wskazanych w wyżej wymienionych audytach energetycznych oraz w audytach efektywności energetycznej.