Szanowni Państwo

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniach 31 października – 15 listopada 2019 r. do składania uwag, do aktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023 Gminy Miasta Puck”. Swój głos lub opinie możecie Państwo przekazać poprzez formularz dostępny na stronie www.miasto.puck.pl, lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck, 1-go Maja 13.

W dniu 7 listopada, od godz. 10.00 do 14.00 w trakcie spaceru badawczego, będzie możliwość zadania pytania lub zgłoszenia uwag bezpośrednio w Centrum Organizacji Pozarządowych, Stary Rynek 2 w Pucku.

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) to opracowanie, które określa obszar rewitalizacji, wyznacza cele strategiczne i cele operacyjne w postaci przedsięwzięć, zawiera działania zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji, które będą miały charakter lokalny
i skoncentrowane będą na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji – historycznym centrum miasta Puck. Ogólny charakter dokumentu oraz zadania, wynikające z realizacji LPR mają na celu przynieść poprawę stanu środowiska, komfortu życia mieszkańców, przyczynić się do zwiększenia energooszczędności budynków oraz ochrony istniejących terenów zieleni.

Zakres aktualizacji dokumentu:

  • uszczegółowiono zapisy diagnozy delimitacyjnej, służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Puck,

  • zweryfikowano listy przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających pod kątem uwzględnienia w dokumencie ich stanu faktycznego,

  • włączono do LPR nowe przedsięwzięcia o wysokim stopniu przygotowania do wdrożenia,

  • zaktualizowano szacunkowe ramy finansowe oraz system monitorowania LPR,

  • zaktualizowano procedury zarządzania procesem rewitalizacji,

  • uzupełniono podsumowanie procesu partycypacji społecznej w procesie opracowania LPR,

  • uzupełniono opisy zasad komplementarności procesu rewitalizacji oraz powiązań z otoczeniem dokumentów strategicznych Gminy Miasta Puck.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Aktualizacja LPR Puck – pobierz

Formularz zgłaszania uwag – pobierz