W dniu 13 czerwca 2018 r., o godz. 10 w Urzędzie Miasta Puck, odbyła się konferencję prasową dotyczącą podpisania umowy na realizację Zadanie 1. Wybudowanie ścieżki rowerowej przy ul. Wybickiego wraz z oznakowaniem w ramach projektu „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wykonawcą, Firmą Nordvik Krzysztof Wróbel i Synowie Sp. J. z siedzibą w Redzie. Umowa opiewa na kwotę 304 896,32 zł brutto.

Na Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie 3 miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10 zostanie ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony.

Na dzień dzisiejszy całkowity koszt realizacji Projektu pt. „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck ” wynosi 673 435,49 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie wynosi 408 942,79 zł.

Do końca września 2018 r. przy ul. Józefa Wybickiego w Pucku powstanie 600m ścieżki rowerowej o szerokości 2m, biegnącej międzynarodową trasą rowerową R10, a łączącej istniejącą ścieżkę rowerowej w ul. Nowy Świat w Pucku ze ścieżką w ul. Polnej w Gminie Puck (droga na Błądzikowo). Ścieżka wykonana zostanie z niefazowanej, czerwonej kostki betonowej. Zaprojektowana ścieżka rowerowa biegnie w istniejącym pasie drogowym ulicy Wybickiego, w jego południowej części. Trasa ścieżki ściśle nawiązuje do geometrii wcześniej zaprojektowanej, w koncepcji przebudowy całej ulicy, jezdni ulicy Wybickiego. Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu dostosowano do wysokości i pochyleń istniejącego terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych na przyległy teren.

Wykonawcą robót będzie firma NORDVIK – Krzysztof Wróbel i Synowie: sp. j. Wartość budowy ścieżki rowerowej w ul. Józefa Wybickiego: 304 896,32zł brutto.

Budową ścieżki w ulicy Wybickiego jest częścią projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VIII Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dodatkowo Puck w ramach projektu planuje zaprojektowanie i wykonanie 3 rowerowych miejsc postojowych:

– PUCK ZATOPIONY PORT (nad zatoką obok zakładu przemysłowego – dz. nr 251, obręb 2.1) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostołów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci (pow. zabudowy ok. 105 m2);

– PUCK ZIELONY MOSTEK (park – dz. nr 224/2, obręb 2.4) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty z całoroczną toaletą (w formie boksu), ławostołów, ławek, stojaków na rowery, przybornika rowerowego, koszy na śmieci (pow. zabudowy ok. 210 m2);

– PUCK ROZGARD (na klifie – dz. nr 84/20, obręb 5) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostołów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, balustrady (pow. zabudowy ok. 120 m2).

Również na nowo zostanie oznakowania cała trasa rowerowa R-10 biegnąca przez Puck. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych oraz oznakowania – termin realizacji do końca maja 2019 r.

To nie koniec planów rowerowych w Pucku. Miasto opracowało Koncepcję Budowy ścieżki rowerowej / ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicą Dworcową, a ścieżką rowerową R10 w Pucku.

Głównym celem powstania niniejszego opracowania było rozpoznanie i wskazanie ewentualnych możliwości zapewnienia rowerowego połączenia ulicy Dworcowej ze ścieżką rowerową R10 biegnącą wzdłuż linii brzegowej Zatoki Puckiej. Niestety ze względu na ograniczenia terenowe wynikające z faktu, że mamy do czynienia z terenem silnie zurbanizowanym, nie było możliwe zaprojektowanie wydzielonej ścieżki rowerowej. Z uwagi na powyższe ograniczenia zaproponowano utworzenia systemu chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym. Założono, że takie chodniki będą miały minimalną szerokość 2,5m i nawierzchnię przystosowaną dla ruchu rowerowego (jednolitą bez faz). Okazało się, że nawet takie rozwiązanie wymaga dużej ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu. Aby zrealizować pierwotne zamierzenie będzie konieczna wycinka wielu drzew, usunięcie kolizji z istniejącą armaturą uzbrojenia podziemnego i naziemnego, a w niektórych miejscach znaczna korekta istniejącej geometrii jezdni ulic. Opracowanie zakłada również budowę ciągów pieszych i rowerowych w miejscach gdzie do tej pory nie było żadnej infrastruktury komunikacyjnej. W wyniku prac projektowych powstała koncepcja wskazująca dwa rozwiązania połączenia ul. Dworcowej ze ścieżką R10:

A – Dworcowa – Nowa – Kopernika – dz. nr 60 (park) – 10 Lutego – Trzaska-Durskiego – ścieżka R10

B – Dworcowa – Hallera – 10 lutego – Trzaska-Durskiego

Na rysunkach linią przerywaną pokazano krawędzie przewidywanych docelowych układów drogowych. Należy pamiętać, że są to jedynie przewidywane krawędzie co znaczy, że na etapie przebudowy wskazanych ulic, ostateczny wygląd tych krawędzi może ulec zmianie. Oznacza to, że powstanie ciągów pieszych i rowerowych, w tych miejscach, powinno być połączone z przebudową układów drogowych.