OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

CZYNNOŚCI PRZEDEGZEKUCYJNE I EGZEKUCYJNE PODEJMOWANE PRZY NIESPEŁNIANIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

 • informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,

       o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą albo przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

 • zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na realizację obowiązku poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym

  w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko

w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten może być spełniany również zgodnie z art. 36 ust.10 i ust.17 oraz art.37 ustawy Prawo oświatowe.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Wnioskodawca / adresat procedury: 

Szkoły i placówki oświatowe prowadzące roczne przygotowanie przedszkolne jako wierzyciele, Burmistrz Miasta Puck jako organ egzekucyjny.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Szkoła / placówka oświatowa prowadząca roczne przygotowanie przedszkolne

Odpowiedzialny z ramienia Urząd Miasta Puck,

ul. 1 Maja 13

84-100 Puck

Stanowisko ds. oświaty

Osoba do kontaktu:

Główny specjalista ds. oświaty Gabriela Albertin

Adres e-mail: oswiata@miastopuck.pl

Podinspektor ds. oświaty Marzena Pałka

Adres e-mail: oswiata2@miastopuck.pl
Tel. 58 673 05 11 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910,1378
  z 2021 poz.4),

 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41)

Dokumenty od wnioskodawcy / strony: 

 1. Upomnienie dot. kontroli realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego- Dyrektor przedszkola

 2. Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
  -Dyrektor przedszkola

 3. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej -Dyrektor przedszkola

 4. Postanowienie o nałożeniu grzywny Urząd Miasta Puck

 5. Postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu grzywny Urząd Miasta Puck

 

Tok postępowania:

 

Nie zgłoszenie dziecka do obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zadania dyrektora obwodowej szkoły podstawowej: Zadania dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny:

1. Wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wezwanie do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej / poinformowania o miejscu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka.

2. Wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wezwanie do regularnego uczęszczania dziecka na obowiązkowe zajęcia przygotowania przedszkolnego, a przy dalszym nie realizowaniu obowiązku zawiadomić Urząd Miasta Puck
o nieregularnym uczęszczaniu dziecka na obowiązkowe zajęcia przygotowania przedszkolnego

 

Zadania dyrektora obwodowej szkoły podstawowej – wierzyciela:

3. Doręczyć rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, za potwierdzeniem odbioru pisemne upomnienie wzywające do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Prowadzić ewidencję wysłanych upomnień

5. Kontrolować terminy uiszczenia kosztów upomnienia, którymi zostali obciążeni zobowiązani rodzice (opiekunowie prawni)w przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów upomnienia.

6. W przypadku wykonania określonego w upomnieniu obowiązku lub okazaniu się, że obowiązek ten jest niewykonalny, można na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pedagoga szkolnego, który zbadał i potwierdza trudną sytuację materialną w rodzinie odroczyć termin uiszczenia kosztów upomnienia lub je umorzyć wydając odpowiednie postanowienie

7. Umieścić wartość nieuiszczonych kosztów upomnienia w „Tytule wykonawczym stosowanym
w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym” w przypadku braku spełnienia egzekwowanego obowiązku w przypadku braku spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w ciągu 7 dni od daty doręczenia upomnienia.

8. Wystawić tytuł wykonawczy (2 egz.-jeden egz. dla zobowiązanego) stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

9. Przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej, w którym wskazać należy jako środek egzekucyjny grzywnę w celu przymuszenia. 

10. Złożyć w Urzędzie Miasta Puck przygotowany wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną potwierdzoną kserokopią dowodu doręczenia upomnienia.

11. Występować w toku postępowania egzekucyjnego z wnioskami o umorzenie nałożonej grzywny (np. w sytuacji spełniania egzekwowanego obowiązku i trudnej sytuacji materialnej w rodzinie dziecka).

 

Zadania Burmistrza Miasta Puck  – organu egzekucyjnego:

Organ egzekucyjny podejmuje działania doprowadzające do wykonywania obowiązku podlegającego egzekucji czyli wymuszeniu na rodzicach (opiekunach prawnych) pożądanych zachowań dziecka
i samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Po otrzymaniu od wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji z załączonym tytułem wykonawczym i dowodem doręczenia upomnienia ma zadanie:

12. Wydać postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

13. Przekazać zobowiązanemu postanowienie o nałożeniu grzywny i wystawiony tytuł wykonawczy (za zwrotnym poświadczeniem odbioru)

14. Przekazać wierzycielowi wraz z kopią postanowienia informację o nałożeniu grzywny na zobowiązanego.

15. Kontrolować wywiązanie się rodziców z postanowienia.

16. Wydać postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu nałożonej grzywny na wniosek
o umorzenie grzywny złożony w Urzędzie Miasta Puck przez zobowiązanych rodziców, którzy wykonali obowiązek wynikający z tytułu wykonawczego (podstawą sprawdzenia zasadności umorzenia grzywny jest pisemna informacja o wykonaniu obowiązku od dyrektora szkoły, na wniosek którego wszczęto postępowanie egzekucyjne)

17. W przypadku nie uiszczenia w terminie nałożonej grzywny Burmistrz Miasta Puck wystawia Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych” oraz przygotowuje wniosek
o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze pieniężnym i kieruje ww. dokumenty do Urzędu Skarbowego w Pucku.

 

 

Forma / sposób załatwienia: 

Postępowanie egzekucyjne w administracji (zgodnie z tokiem postępowania opisanym powyżej). Przymuszenie rodziców (opiekunów prawnych) do spełnienia obowiązku zgłoszenia dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego i zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przygotowania przedszkolnego.

Przewidywany termin załatwienia: 

Zgodny z terminami określonymi Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41)

Informacja na temat opłat: 

Postępowanie nie podlega opłatom, o ile rodzice (prawni opiekunowie) dziecka dopełnią niezwłocznie obowiązki związane z rocznym przygotowaniem przedszkolnym dziecka.
W przypadku niedopełnienia przedmiotowego obowiązku:

 • upomnienie w wysokości 11,60 zł,

 • grzywna w celu przymuszenia w wysokości 200,00 zł,

 • opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
  w wysokości 20,00 zł.

 

Uwaga:

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkukrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a grzywny nakładana wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art.121)

OBOWIĄZEK SZKOLNY

CZYNNOŚCI PRZEDEGZEKUCYJNE I EGZEKUCYJNE PODEJMOWANE PRZY NIESPEŁNIANIU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,

o realizacji obowiązku szkolnego

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Obowiązek szkolny może być spełniany również zgodnie z art. 36 ust.10, ust.11 i ust.17 oraz art.37 ustawy Prawo oświatowe

Wnioskodawca / adresat procedury:
Szkoły
podstawowe jako wierzyciele, Burmistrz Miasta Puck jako organ egzekucyjny.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Szkoła podstawowa, do której powinien uczęszczać uczeń

Odpowiedzialny z ramienia Urząd Miasta Puck,

ul. 1 Maja 13

84-100 Puck

Stanowisko ds. oświaty

Osoba do kontaktu:

Główny specjalista ds. oświaty Gabriela Albertin

Adres e-mail: oswiata@miastopuck.pl

Podinspektor ds. oświaty Marzena Pałka

Adres e-mail: oswiata2@miastopuck.pl
Tel. 58 673 05 11 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910,1378 z 2021 poz.4),

 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41)

 

Dokumenty od wnioskodawcy / strony:

 • Wezwanie dot. kontroli realizacji obowiązku szkolnego – Dyrektor szkoły
 • Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym- Dyrektor szkoły
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej – Dyrektor Szkoły
 • Postanowienie o nałożeniu grzywny– Urząd Miasta Puck
 • Postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu grzywny– Urząd Miasta Puck

Tok postępowania:

 

Nie zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej

Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć szkolnych

Zadania dyrektora obwodowych szkoły podstawowej: Zadania dyrektora szkoły podstawowej do których uczęszcza dziecko:

1.Wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wezwanie do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły / do poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

2.Wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka wezwanie o wyjaśnienie w ciągu 7 dni przyczyn zaistniałej sytuacji z zaznaczeniem, że w przypadku dalszego nie wykonywania obowiązku zostanie wystosowane upomnienie z kosztami upomnienia, aż do wszczęcia egzekucji administracyjnej z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia.

3.Przy braku spodziewanej reakcji wysłać informację do Urzędu Miasta Puck o ww. nieobecnościach ucznia.

 

 

 

Zadania dyrektora szkoły podstawowej:

4.Doręczyć rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, za potwierdzeniem odbioru:

 • pisemne upomnienie wzywające do spełniania obowiązku szkolnego 

5. Prowadzić ewidencję wysłanych upomnień

6. Kontrolować terminy uiszczenia kosztów upomnienia, którymi zostali obciążeni zobowiązani rodzice (opiekunowie prawni)

W przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów upomnienia :

7. W przypadku wykonania określonego w upomnieniu obowiązku lub okazaniu się, że obowiązek ten jest niewykonalny, można na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pedagoga szkolnego, który zbadał i potwierdza trudną sytuację materialną w rodzinie odroczyć termin uiszczenia kosztów upomnienia, lub je umorzyć wydając odpowiednią decyzję.

8. Umieścić wartość nieuiszczonych kosztów upomnienia w „Tytule wykonawczym stosowanym
w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym” w przypadku braku spełnienia egzekwowanego obowiązku.

W przypadku braku spełnienia obowiązku szkolnego w ciągu 7 dni od daty doręczenia upomnienia:

9. Wystawić tytuł wykonawczy (2 egz.- jeden egz. dla zobowiązanego) stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

10. Przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej w którym wskazać należy jako środek egzekucyjny grzywnę w celu przymuszenia. 

11. Złożyć w Urzędzie Miasta Puck przygotowany wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączoną potwierdzoną kserokopią dowodu doręczenia upomnienia

12. Występować w toku postępowania egzekucyjnego z wnioskami o umorzenie nałożonej grzywny (np. w sytuacji spełniania egzekwowanego obowiązku i trudnej sytuacji materialnej w rodzinie dziecka).

 

Zadania Burmistrza Miasta Puck  – organu egzekucyjnego:

 

Organ egzekucyjny podejmuje działania doprowadzające do wykonywania obowiązku podlegającego egzekucji czyli wymuszeniu na rodzicach (opiekunach prawnych) pożądanych zachowań dziecka
i samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. 

Po otrzymaniu od wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji z załączonym tytułem wykonawczym
i dowodem doręczenia upomnienia ma zadanie:

13. Wydać postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego.

14. Przekazać zobowiązanemu postanowienie o nałożeniu grzywny i wystawiony tytuł wykonawczy (za zwrotnym poświadczeniem odbioru).

15. Przekazać wierzycielowi informację o nałożeniu grzywny na zobowiązanego wraz z kopią postanowienia.

16. Kontrolować wywiązanie się rodziców z postanowienia.

17. Wydać postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu nałożonej grzywny na wniosek o umorzeniu grzywny złożony w Urzędzie Miasta Puck przez zobowiązanych rodziców, którzy wykonali obowiązek wynikający z tytułu wykonawczego (podstawą sprawdzenia zasadności umorzenia grzywny jest pisemna informacja – zaświadczenie o wykonaniu obowiązku szkolnego od dyrektora szkoły, na wniosek którego wszczęto postępowanie egzekucyjne).

18. W przypadku nie uiszczenia w terminie nałożonej grzywny Burmistrz Miasta Puck wykonuje zadania jak przy nie uiszczeniu w terminie kosztów upomnienia.

 

Forma / sposób załatwienia: 

 

Postępowanie egzekucyjne w administracji (zgodnie z tokiem postępowania opisanym powyżej). Przymuszenie rodziców (opiekunów prawnych) do spełnienia obowiązku szkolnego dziecka i zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

 

Przewidywany termin załatwienia:


Zgodny z terminami określonymi w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492,2320, z 2021 r. poz. 11, 41)

 

Informacja na temat opłat:


Postępowanie nie podlega opłatom, o ile rodzice (prawni opiekunowie) dziecka dopełnią niezwłocznie obowiązki związane z obowiązkiem szkolnym dziecka. W przypadku niedopełnienia przedmiotowego obowiązku:

 •  upomnienie w wysokości 11,60 zł

 •  grzywna w celu przymuszenia w wysokości 200,00 zł,

 •  opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 20,00 zł.

 

 Uwaga:

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkukrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a grzywny nakładana wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art.121)

OBOWIĄZEK NAUKI

CZYNNOŚCI PRZEDEGZEKUCYJNE I EGZEKUCYJNE PODEJMOWANE PRZY NIESPEŁNIANIU OBOWIĄZKU NAUKI

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki

 • na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go

  o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełniany jest poprzez uczęszczanie do szkoły publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub realizuje się zgodnie
z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Obowiązek nauki może być spełniany również zgodnie z art. 36 ust.10, ust.11 i ust.17 ustawy Prawo oświatowe.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wnioskodawca/adresat procedury: 
Szkoły
ponadpodstawowe, Burmistrz Miasta Puck jako wierzyciel i organ egzekucyjny

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Szkoła ponadpodstawowa, w której absolwent szkoły podstawowej  jest zapisany

Odpowiedzialny z ramienia Urzędu Miasta Puck,

ul. 1 Maja 13

84-100 Puck

Stanowisko ds. oświaty

Osoba do kontaktu:

Główny specjalista ds. oświaty Gabriela Albertin

Adres e-mail: oswiata@miastopuck.pl

Podinspektor ds. oświaty Marzena Pałka

Adres e-mail: oswiata2@miastopuck.pl
Tel. 58 673 05 11 

Podstawa prawna: 

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910,1378 z 2021 poz.4),

2.     Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony- Urząd Miasta Puck

 1. Wezwanie dot. kontroli realizacji obowiązku nauki dziecka

 2. Upomnienie dot. kontroli realizacji obowiązku nauki

 3. Postanowienie o nałożeniu grzywny

 4. Postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu grzywny

Tok postępowania:

Brak informacji o formie spełniania
obowiązku nauki przez absolwenta szkoły podstawowej
Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć szkolnych
Zadania dyrektora szkoły ponadpodstawowej/placówki,
w której absolwent szkoły podstawowej jest zapisany
Zadania Urzędu Miasta Puck – Stanowisko ds. oświaty Zadania dyrektora szkoły ponadpodstawowej/placówki,
w której absolwent szkoły podstawowej jest zapisany:

1.Wysłać do burmistrza, miasta, na terenie której mieszka uczeń, który nie ukończył 18 lat zawiadomienie o:
– przyjęciu do szkoły/placówki

do 14 dni od daty przyjęcia,

– zmianach w spełnianiu obowiązku (np. opuszczenie szkoły) do 14 dni od powstania zmiany

2. Wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) absolwenta szkoły podstawowej mieszkającego
w Pucku wezwanie o
wskazanie miejsca realizacji obowiązku nauki dziecka

3. Wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) ucznia wezwanie o wyjaśnienie w ciągu 7 dni przyczyn zaistniałej sytuacji z zaznaczeniem, że w przypadku dalszego nie wykonywania obowiązku zostanie wystosowane upomnienie z kosztami upomnienia, aż do wszczęcia egzekucji administracyjnej z nałożeniem grzywny w celu przymuszenia

4. Przy braku spodziewanej reakcji wysłać do burmistrza, miasta, na terenie której mieszka uczeń, który nie ukończył 18 lat zawiadomienie o nieregularnym uczęszczaniu na obowiązkowe zajęcia szkolne.

 

Zadania Urzędu Miasta Puck- Stanowisko ds. oświaty

 1. Doręczyć rodzicom (opiekunom prawnym) absolwenta szkoły podstawowej/ucznia mieszkającego na terenie miasta Puck,

 • pisemne wezwanie dot. kontroli realizacji obowiązku nauki dziecka

 • pisemne upomnienie dot. kontroli realizacji obowiązku nauki

 • Prowadzić ewidencję wysłanych upomnień

7. Kontrolować terminy uiszczenia kosztów upomnienia, którymi zostali obciążeni zobowiązani rodzice (opiekunowie prawni).

W przypadku nie uiszczenia w terminie kosztów upomnienia:

8. W przypadku wykonania określonego w upomnieniu obowiązku lub okazaniu się, że obowiązek ten jest niewykonalny, można na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pedagoga szkolnego
(przy opuszczeniu przez ucznia ponad 50% zajęć), który zbadał i potwierdza trudną sytuację materialną
w rodzinie odroczyć termin uiszczenia kosztów upomnienia, w przypadku braku spełnienia egzekwowanego obowiązku lub je umorzyć wydając odpowiednią decyzję
W przypadku braku spełnienia obowiązku nauki w ciągu 7 dni od daty doręczenia upomnienia:

9. Wystawić postanowienie o nałożeniu grzywny

Zadania Burmistrza Miasta Puck jako organu egzekucyjnego:

Organ egzekucyjny podejmuje działania doprowadzające do wykonywania obowiązku podlegającego egzekucji czyli wymuszeniu na rodzicach (opiekunach prawnych) pożądanych zachowań dziecka i samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia. Na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego przystępuje z urzędu do egzekucji i ma zadanie:

10. Wydać postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku nauki

11. Przekazać zobowiązanemu postanowienie o nałożeniu grzywny i wystawiony tytuł wykonawczy
(za zwrotnym poświadczeniem odbioru),

12. Kontrolować wywiązanie się rodziców z postanowienia,

13. Wydać postanowienie o umorzeniu lub nie umorzeniu nałożonej grzywny na wniosek o umorzeniu grzywny złożony w Urzędzie Miasta Puck przez zobowiązanych rodziców, którzy wykonali obowiązek wynikający z tytułu wykonawczego (podstawą sprawdzenia zasadności umorzenia grzywny jest pisemna informacja – zaświadczenie o wykonaniu obowiązku nauki od dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej/ placówki

14. w przypadku nie uiszczenia w terminie nałożonej grzywny Burmistrz Miasta Puck wystawia Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych oraz przygotowuje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze pieniężnym i kieruje ww. dokumenty do Urzędu Skarbowego w Pucku.

Forma / sposób załatwienia: 

Postępowanie egzekucyjne w administracji (zgodnie z tokiem postępowania opisanym powyżej). Przymuszenie rodziców (opiekunów prawnych) do spełnienia obowiązku nauki dziecka i zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

Przewidywany termin załatwienia: 

Zgodny z terminami określonymi w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41)

Informacja na temat opłat: 

Postępowanie nie podlega opłatom, o ile rodzice / prawni opiekunowie ucznia dopełnią niezwłocznie obowiązki związane z obowiązkiem nauki ucznia.

W przypadku niedopełnienia przedmiotowego obowiązku:

 • upomnienie w wysokości 11,60 zł

 • grzywna w celu przymuszenia w wysokości 200,00 zł,

 • opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
  w wysokości 20,00 zł.

 

Uwaga:

Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkukrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a grzywny nakładana wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł (art.121)