Burmistrz Miasta Puck serdecznie zaprasza mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Puck” na spotkanie informacyjne do puckiego ratusza w środę 14 grudnia o 17.30.

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne zameldowane i posiadające nieruchomość na terenie Miasta Puck.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje w czwartym kwartale br. uruchomić nabór wniosków dla Poddziałania 10.3.1 „Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii oraz licznymi pytaniami w tym temacie, Gmina Miasta Puck (w partnerstwie z innymi gminami) chce przystąpić do wskazanego konkursu i pozyskać na ten cel środki dla mieszkańców. Odpowiedzi i wyjaśnienia jakie uzyskaliśmy od Instytucji Zarządzającej wskazują, że aby zrealizować projekt z przeznaczeniem na instalacje dla osób fizycznych konieczne będzie złożenie tego wniosku w partnerstwie ze stowarzyszeniem, które będzie pozyskiwało fundusze dla swoich członków. Tak więc mieszkańcy Miasta Puck, którzy będą zainteresowani uczestniczeniem
w projekcie będą zobowiązani być członkami takiego stowarzyszenia przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat oraz opłacać w nim składki członkowskie jeżeli takie obowiązują. Stowarzyszenie, które będzie składało wniosek w partnerstwie z Gminą Miasta Puck i innymi gminami, zostanie wybrane w drodze publicznego naboru partnerów.

Aby móc aplikować o środki unijne konieczne jest przygotowanie niezbędnej do tego celu dokumentacji. Aby było to możliwe, znane muszą być na etapie składania wniosku potrzeby mieszkańców oraz konkretne nieruchomości, na których instalacje będą montowane.

W związku z powyższym zakłada się, że osoby chętne zobowiązane będą,
po zakwalifikowaniu ich na listę osób biorących udział w projekcie, do zapłaty następujących kwot:

– 1.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej;

– 1.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie instalacji solarnej;

– 3.000,00 zł w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do pompy ciepła.

Wskazane kwoty zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji niezbędnej i wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, kwota wpłacona zostanie pomniejszona o koszt dokumentacji indywidualnej i w tej wysokości zwrócona mieszkańcowi na wskazane przez niego konto.
W przypadku uzyskania dofinansowania wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet kosztu instalacji.

W ramach projektu można będzie ubiegać się o dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz instalacji solarnych, wykorzystujących odnawialne źródła energii. W związku z tym, że w projekcie energia słońca nie sumuje się z energią pozyskiwaną z ziemi, możliwy jest montaż na jednej nieruchomości następujących kombinacji instalacji: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, gruntowa pompa ciepła  z c.w.u lub instalacja fotowoltaiczna z gruntową pompą ciepła i c.w.u. Instalacje służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej mogą być instalowane wyłącznie z przeznaczeniem na potrzeby własne, w przypadku przekazania mikroinstalacji osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (również rolnicy) wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego tych osób (wytworzona energia nie może być sprzedawana ani pokrywać zapotrzebowania gospodarstwa rolnego czy firmy).

Zakłada się, że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił ok. 60% wartości projektu brutto.

Planowany okres rozpoczęcia realizacji zakupów instalacji to maj 2017 r.

W przypadku uzyskania dofinansowania, po wyborze wykonawcy instalacji, mieszkaniec zobowiązany zostanie do dokonania wpłaty pozostałego, wyliczonego dla niego kosztu
w ramach projektu, a więc w roku 2017.

Po zebraniu ankiet, które będzie można otrzymać i wypełnić podczas spotkania w puckim ratuszu 14.12.2016 r. przeanalizowane zostaną ich wyniki i podjęta zostanie decyzja o rodzajach instalacji, które zostaną objęte projektem. Z uwagi na fakt iż preferowane w konkursie będą pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne nie jest wykluczone, że składane będą dwa wnioski, z których drugi obejmował będzie jedynie instalacje solarne.

WYPEŁNIENIE ANKIETY NIE STANOWI ELEMENTU REKRUTACJI DO PROJEKTU.

Po analizie zapotrzebowania i ogłoszeniu dokumentacji konkursowej przez Urząd Marszałkowski zostanie przeprowadzona rekrutacja według obowiązującego regulaminu. Mieszkańcy, którzy będą zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani będą samodzielnie śledzić informacje o rozpoczęciu naboru, które ukarzą się na stornie internetowej Gminy Miasta Puck http://www.miastopuck.pl/ oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Puck.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Puck zachęca wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania ankiet dotyczących zainteresowania instalacjami
do 21.12.2016 r. do godz. 15.30. Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miasta Puck ul. 1-go Maja 13; 84-100 Puck.

Osoba do kontaktu:

Damian Burno

Tel. (0-58) 673-05-15

Pokój nr 112