W dniu 15 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W okresie od 15.12.2020 r. do 11.01.2021 r. do urzędu wpłynęło 45 ofert. Członkowie komisji analizowali złożone oferty, biorąc pod uwagę kryteria z ogłoszenia konkursowego oraz zapoznali się z charakterystyką poszczególnych zadań. Oferty omówione zostały szczegółowo, m.in. pod kątem dostępności zadania, wartości merytorycznej, terminów realizacji oraz dotychczasowej współpracy z miastem Puck. Dofinansowano 41 zadań,  informacje o przyznanych dotacjach znajdują się w protokole posiedzenia komisji (Załącznik do Zarządzenia nr 17/2021 Burmistrz Miasta Puck z dnia 20.01.2021 r.)

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.