Burmistrz Miasta Puck ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrz Miasta Puck  nr 190/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Miasta Puck oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puck.

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2021 r.

http://bip.miastopuck.pl/dokumenty/6546