W dniu 08.07.2020 r. w Urzędzie Miasta w Pucku odbyło się podpisanie umowy
z
Inżynierem Kontraktu dla zadania Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (ETAP I) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Inżynierem kontraktu w trybie przetargu nieograniczonego zostało wyłonione Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski z Banina. Wartość umowy wynosi 448 950,00 zł, a planowany termin zakończenia czynności odbiorowych I etapu zakładany jest na 31.12.2022.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in. uczestniczenie w procesie wyboru wykonawcy na roboty budowlane, reprezentowanie Gminy Miasta Puck na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych, dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych wykonanych przez Wykonawców, udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, sprawdzanie i zapewnianie jakości wykonanych robót budowlanych, informowanie o wszelkich nieprawidłowościach w postępie robót, sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych odstępstwach od zakładanej jakości robót lub błędach w dokumentacji projektowej.

I etap realizacji całej inwestycji obejmuje budowę części Falochronu Północnego ze stanowiskami cumowniczymi dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla 98 jachtów. Pomost będzie łączył falochron północy z lądem i wyposażony zostanie w stanowiska sprzętu ratunkowego, drabinki ratownicze, bomy i postumenty poboru energii. Projekt zakłada także budowę kierownic stalowych na palach, jako konstrukcji zabezpieczających przed kolizją.