Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza w terminie 30.10.2020 – 23.11.2020 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie LSR: 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej

Ten nabór (nr 4/2020/G) jest dedykowany podmiotom sektora społecznego tj. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Więcej informacji:

http://plgr.pl/plgr/aktualne-nabory-wnioskow/aktualne-ogloszenia/