W dniu 3 października 2018 r. o godzinie 14:00 przy skrzyżowaniu ulic Wybickiego i Nowy Świat w Pucku odbyło się otwarcie nowo powstałej ścieżki rowerowej. Przedsięwzięcie zostało  zrealizowane jako pierwszy etap projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Etap pierwszy: „Wybudowanie ścieżki rowerowej przy ul. Wybickiego wraz z oznakowaniem” został wykonany przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu: Nordvik Krzysztof Wróbel i Synowie Sp.  J. z siedzibą w Redzie. Umowa opiewała na kwotę 304 896,32 zł brutto.

Efektem prac jest oznakowana ścieżka o długości ok. 600 m i szerokości 2m. Biegnie ona w południowej części pasa drogowego ulicy Wybickiego. Wykonana została z niefazowanej kostki  betonowej. Rozwiązanie wysokościowe wykonanej trasy dostosowano do wysokości i pochyleń istniejącego terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych na przyległy teren.

Nowo powstała ścieżka stanowi uzupełnienie sieci rowerowej w Pucku, jak również jest elementem międzynarodowej trasy rowerowej R10, która biegnie dookoła basenu Morza Bałtyckiego, a jej  łączna długość to 8539 km.

Kolejnym etapem w ramach prowadzonego projektu będzie: Zadanie 2, czyli :”Zaprojektowanie i wykonanie 3 miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10”. Firma  realizująca ten etap zostanie wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego.

W ramach 2 etapu planuje się zaprojektowanie i wykonanie 3 rowerowych miejsc postojowych:

– PUCK ZATOPIONY PORT (nad zatoką obok zakładu przemysłowego – dz. nr 251, obręb 2.1) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostołów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci

– PUCK ZIELONY MOSTEK (park – dz. nr 224/2, obręb 2.4) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty z całoroczną toaletą (w formie boksu), ławostołów, ławek, stojaków na rowery, przybornika  rowerowego, koszy na śmieci

– PUCK ROZGARD (na klifie – dz. nr 84/20, obręb 5) – utwardzenie terenu, postawienie wiaty, ławostołów, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, balustrady

Na dzień dzisiejszy całkowity koszt realizacji Projektu pt. „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck ” wynosi 673  437 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi kwotę 408 942 zł.

 

Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)” jest jednym z Przedsięwzięć Strategicznych Województwa Pomorskiego.

W celu realizacji zadań przyjętych na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjętej Uchwałą nr 45/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012r. oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej – Pomorska Podróż (przyjętego Uchwałą nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, zmienionej Uchwałą nr 1080/286/13 z dnia 24 września 2013r.) Województwo Pomorskie jako koordynator i inspirator Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym zainicjowało realizację przedsięwzięcia poprzez wykonanie opracowań:

  • Analiza Wykonalności przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)
  • Koncepcja Oznakowania Pomorskich Tras Rowerowych
  • Koncepcja Zagospodarowania miejsc postojowych

Ww. dokumenty do pobrania: https://dt.pomorskie.eu/dokumenty-strategiczne

Przebieg ścieżki, parametry techniczne, użyte materiały, a także zagospodarowanie i lokalizacja planowanych miejsc postojowych na terenie Pucka są zgodne z ww. opracowaniami obowiązującymi dla Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”

Więcej o Pomorskich Trasach Rowerowych: https://dt.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1