Projekt pn. „”Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Zapraszamy mieszkańców miasta Puck  do udziału w BADANIACH SPOŁECZNYCH w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Cel badań: Celem badań jest diagnoza jakości życia mieszkańców Pucka zamieszkujących strefę Centrum wyznaczoną do przeprowadzenia rewitalizacji. Przedmiotem diagnozy są zasoby i potrzeby mieszkańców oraz oczekiwania i opinie o problemach przestrzennych, społecznych i gospodarczych oraz innych kwestiach ważnych dla jakości życia mieszkańców

Metody badań: Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI), Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)

Termin realizacji badań: 04.07 – 15.08.2016 r.
Kto przeprowadzi badania:  ankieterzy posiadający list intencyjny od Urzędu Miasta Puck
Zakres obszaru: zabudowa w granicach  ulicy  Zamkowej, ul. Morskiej, ul. Ceynowy,  ul. Kościuszki, Al. Lipowej, ul. Nowy Świat ul. Hallera oraz odcinka ul. Mestwina i  ul. 10 –go Lutego.

Więcej informacji można uzyskać
w PUNKCIE INFORMACJI O REWITALIZACJI, Pl. Wolności 2,
tel. 58 673 05 49, rewitalizacja@miasto.puck.pl

Ulotka do pobrania

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

logotypy

logo na strone