ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Puck zawiadamia, że Rada Miasta Puck uchwałą nr XXXVI/8/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck, dokonała zmiany stawek opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejsza zmian – podwyżka stawek podyktowana jest znacznym wzrostem ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów z terenu miasta w 2020 roku w stosunku do 2019 roku:

– makulatura wzrost o 97%

– tworzywa sztuczne wzrost o 85 %

– szkło wzrost o 86 %

– odpady biodegradowalne wzrost o 77%

– odpady wielkogabarytowe wzrost o 32 %

 

Przypominamy, że koszt utrzymania całego systemu gospodarki odpadami uzależniony jest
w głównej mierze od ilości odebranych odpadów (stałe stawki jednostkowe x ilość).

Na zanotowany wzrost istotny wpływ miała sytuacja pandemii koronawirusa i wprowadzonych obostrzeń z nią związanych.

 

Nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych począwszy od 01 marca 2021 r. są następujące:

– 30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

– 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku budynku jednorodzinnego kompostującego odpady w kompostowniku przydomowym. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wcześniej deklarację o posiadaniu kompostownika nie muszą składać nowych deklaracji. Skorzystanie z niższej stawki
za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową
.

– 60,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, który nie wypełnia obowiązku segregacji. Wysokość opłaty – kary określa Burmistrz w drodze decyzji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacić na indywidualne konto bankowe lub w Banku Spółdzielczym w Pucku, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.

Należy mieć na uwadze, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina/miasto ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie powinna do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Informuję ponadto, że zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Obowiązek taki pojawia się, w przypadku m.in.:

– zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość,

– sprzedaży nieruchomości,

– zadeklarowania woli kompostowania bioodpadów

 lub w przypadku zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na określenie wysokości opłaty.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec 2021 r., bądź za cały 2021 r.,
w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.          

Informacja: Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puck, pokój 107 oraz pod nr telefonu (58) 673-05-25.