Stypendia skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Puck.

 • SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do 15 lipca 2021 r. można składać wnioski o stypendium Rady Miasta Puck. Informacja o Wnioskującym dotyczy roku 2020/2021 a osiągnięcia muszą być potwierdzone przez Dyrektora szkoły.

 • MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Urząd Miasta w Pucku,

ul. 1 Maja 13,

Biuro Obsługi Klienta

 • UDZIELANIE INFORMACJI

Marzena Pałka – Podinspektor ds. oświaty

Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój 206, tel. 58/6730511

e- mail: oswiata2@miasto.puck.pl

 • WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wypełniony wniosek z potwierdzoną średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły lub upoważnioną osobę.

 2. Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym – dyplomy, zaświadczenia itp., poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę lub po okazaniu oryginałów – przez pracownika Urzędu Miasta w Pucku.

 • SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o stypendia mogą składać sami zainteresowani, a w przypadku osób nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować dokumentów) należy złożyć Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnych terminie do 15 lipca 2021 r.

Uwaga! Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta w Pucku po 15 lipca będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

 • UCZNIOWIE

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy uzyskali min. bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej:

 • 5,0 – uczeń po VI klasie szkoły podstawowej

 • 4,8 – uczeń/absolwent szkoły ponadpodstawowej.

a ponadto:

 • jest laureatem lub finalistą konkursów/olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;

 • jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;

 • jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;

 • posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy, a jednocześnie osiąga dobre wyniki w nauce.

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia/słuchacza w uzyskaniu wymienionych wyżej osiągnięć (np. niepełnosprawność);

 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie;

 • działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Szczegóły dotyczące kryteriów zawarte są w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RADY MIASTA PUCK DLA UCZNIÓW (załącznik do Uchwały Nr XVI/10/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w Mieście Puck).

 • TRYB ODWOŁAWCZY

Stypendium ma charakter uznaniowy; nie ma trybu odwoławczego ponieważ decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne.

 • DO POBRANIA

Podstawa Prawna:

Uchwała Nr XVI/10/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w Mieście Puck