W dniu 18.07.2019 r. Pani Hanna Pruchniewska -Burmistrz Miasta Puck podpisała umowę z Wykonawcą TREE CLONE na realizację zadania pt.„Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck”,

Celem projektu jest stworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej w celu podniesienia poziomu edukacji ekologicznej oraz zmniejszenia antropopresji. Edukacja ekologiczna poprzez zabawę, gry edukacyjne, już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wpływającym na zmiany zachowań i kształtowanie postaw proekologicznych.

Projekt ma służyć kanalizacji ruchu turystycznego, posiada charter edukacyjny w szczególności w miejscach cennych przyrodniczo. Ścieżka przebiegać będzie równolegle do trasy rowerowej wzdłuż linii brzegowej i położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wód Zatoki Puckiej, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000, w rejonie ciągu spacerowego i rowerowego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych.

Zadanie polega na przygotowaniu kompleksowej, autorskiej koncepcji merytorycznej zagospodarowania ścieżki edukacyjnej wraz z projektami graficznymi i treściami edukacyjnymi dotyczącymi edukacji ekologicznej umieszczonymi na ścieżce. Przystanki zawierać będą treści związane z edukacją ekologiczną. Przy przystankach pojawią się tablice informacyjne o danym miejscu, występujących gatunkach ptaków oraz zasobach Zatoki Puckiej. Atrakcją, w szczególności dla młodszej grupy odbiorców będzie gra edukacyjna wykorzystująca kody QR

Tematyka treści edukacyjnych umieszczonych na ścieżce będzie zawierać informacje przyrodnicze dotyczące zarówno przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Między innymi umieszczone zostaną plansze związane z geologią i geomorfologią terenu. Zwrócona zostanie uwaga na ekosystem Zatoki Puckiej oraz Morza Bałtyckiego, jak również na formy ochrony przyrody znajdujące się na naszym terenie.

Na 8 przystankach znajdzie się między innymi:

– gra edukacyjna o tematyce przyrodniczo-geologicznej bazującej na informacjach zamieszczonych na nośnikach edukacyjnych ścieżki oraz umożliwiającej aktywne korzystanie w formie zabawowej ze ścieżki z wykorzystaniem kodów QR.

– instalacja edukacyjna opisująca procesy związane z dynamiką morza, np. (powstawanie fali morskiej, przemieszczenie się materiału po dnie).

– projekt graficzny pokazującego ryby występujące w Zatoce Puckiej

– trójwymiarowa makieta pokazująca rejon Pucka wraz z terenem Zatoki Puckiej oraz Półwyspem Helskim.

– gra edukacyjna wraz o tematyce obejmującej ochroną organizmy roślinne i zwierzęce charakterystyczne dla terenu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Zatoki Puckiej.

– instalacja modelu przekroju geologicznego charakterystycznego dla obszaru

– wystawa zdjęć ukazująca walory krajobrazowe okolicy w szczególności akwenu Zatoki Puckiej oraz Wybrzeża.

Projekt jest komplementarny z innym, partnerskim, realizowanym w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 pt. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”. Ponadto Gmina Miasta Puck przystąpiła do projektu CONTRA (Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset), który został zatwierdzony do realizacji i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu UE Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest w wysokości 150 000,00 zł w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”. Całkowity koszt prac 473 550,00 zł