W dniu 24 czerwca o godz. 15.30 w budynku Urzędu Miasta Puck, sala 115 odbędzie się XLII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Puck.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Puck.
4. Informacja Burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu Miasta na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Adama Mickiewicza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Dziedzictwa Jana Pawła II i Czeladniczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Puck.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Puck na rok szkolny 2021/2022.
12. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Puck.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Puck.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Puck za rok 2020 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puck.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Transmisja na żywo na www.miastopuck.pl

Projekty uchwał na www.bip.miastopuck.pl