W dniu 19 grudnia 2017 r. pracownicy z Urzędu Miasta w Pucku oraz Janusz Klimczuk Dyrektor z MOKSiR-u dokonali odbioru sprzętu zgodnie z podpisaną umową RGKiM.272.44.2017.BDS-2 z dnia 13 grudnia 2017 r. z dostawcą AVA Sp. z o.o., gdzie przedmiotem zamówienia było dostawa wraz z transportem nowej, fabrycznie zapakowanej łodzi pontonowo – motorowej dla wyposażenia jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

W kolejnych dniach zakupiono dwa radiotelefony, trzy defiblyratory, torbę medyczną pierwszej pomocy oraz chodnik kompozytowy. W przyszłym roku planuje się zakup wozu ratowniczego i dwóch stacji meteorologicznych.

Zakup sprzętu został zrealizowany na podstawie umowy nr: RPPM.11.01.00-22-0014/16-00 o dofinansowanie projektu pt. ”Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej w dniu 18 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Pomorskim, a Związkiem Międzygminnym Zatoki Puckiej. Projekt jest realizowany w partnerstwie Gminy Puck, Gminy Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 394 496,06 zł.

Kwota przeznaczona na Partnera Projektu Gminy Miasta Puck wynosi 273 817,68 zł.

Planowany termin zakończenia projektu to 28 lutego 2018 r.

Projekt współfinansowany w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020