Konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2021 obejmujących obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Jakie są cele zadania ?

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze ograniczenia związane z zagrożeniami np. COVID-19.

Ile wynosi dofinansowanie ?

Na  realizację  zadania  w  roku  2021  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  przeznaczył  kwotę  100  000  zł,  przy  czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

Do kiedy można złożyć ofertę ?

Ofertę  należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  – (od 15 lutego 2021 r.) do 15 marca  2021 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej – do 16 marca  2021 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegóły oraz formularze do pobrania w linku poniżej:

https://rops.pomorskie.eu/-/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-samorzadu-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-2021-w-sferze-zadan-publicznych-obejmujacych-dzialalnosc-pozytku-publiczneg?fbclid=IwAR0bEQ2L5GaXKWA9z8M1s-941iBuOkgnf_tv-Hkyy8vWrgF9GnvjDkHPwlU