„SUKCES ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” realizowanym w ramach Poddziałania 3.1 Edukacja Przedszkolna

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Puck.

Uwaga:

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców/prawnych opiekunów albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

 1. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie miasta Pucka poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym 4 dla dzieci z niepełnosprawnościami)oraz zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie miasta Pucka.

 2. Przedszkole Samorządowe funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku włącznie, w godz. 6:30-17:30.

 3. W Przedszkolu Samorządowym zostaną utworzone cztery oddziały 25 – osobowe, obejmujące dzieci w zbliżonym wieku.

 4. W ramach funkcjonowania przedszkola organ prowadzący zapewnia realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych, w tym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak również działania zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pucku:

  1. prowadzenie zajęć terapeutycznych (zgodnie z zaleceniami specjalistów);

  2. prowadzenie badań przesiewowych wzroku oraz ryzyka dysleksji;

  3. szkolenia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie technik terapeutycznych.

II. Kryteria wyboru beneficjentów projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym w Mieście Puck do przedszkola rok szkolny 2017/2018 przyjmowane są:

 1. dzieci 6 letnie (urodzone w 2011 roku), które obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat;

 2. dzieci 5 letnie (urodzone w 2012 roku), 4 letnie (urodzone w 2013 roku) i 3 letnie (urodzone w 2014 roku), które mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Burmistrz Miasta Puck wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko;

 3. dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym.

 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO kandydata, złożony zgodnie ze wzorem (wraz z wymaganymi załącznikami) do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Puck (ul. 1 Maja13, I piętro, pokój 114) w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (harmonogram).

 3. KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH stanowią:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka (UWAGA: odmowa podpisania deklaracji i oświadczeń zawartych we wniosku jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu). (formularz)
 2. Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów:

Zał. 1. – Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Zał. 1)

Zał. 2 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (Zał. 2)

Zał. 3 – Oświadczenie rodziców o wysokości miesięcznego średniego dochodu na osobę w rodzinie(Zał. 3)

Zał. 4 – Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej (Zał. 4)

Zał. 5 – Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym (Zał. 5)

Zał. 6 – Oświadczenie rodzica o deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie (Zał. 6)

 1. Załączniki wymagane dla uczestników projektu

(UWAGA: odmowa ich podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu)

Zał. 7 – Oświadczenie uczestnika projektu (Zał. 7)

Zał. 8 – Oświadczenie uczestnika projektu (Zał. 8)

 1. Ustala się następujące KRYTERIA REKRUTACJI oraz sposób przeliczania punktów:

I ETAP – kryteria ustawowe:

Lp.

Kryteria rekrutacji

Ilość punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

1 pkt

2

Niepełnosprawność kandydata

1 pkt

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 pkt

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 pkt

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 pkt

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 pkt

II ETAP – kryteria organu prowadzącego (uwzględniające kryteria zapisane we wniosku o dofinansowanie projektu)

Lp.

Kryteria rekrutacji

Ilość punktów

1

kandydat, u którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.)

5 pkt

2

kandydat, którego rodzic/opiekun prawny jest osobą bezrobotną

3 pkt

3

kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola

nie dotyczy

4

kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych bądź rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje, studiuje w trybie stacjonarnym lub prowadzi działalność gospodarczą

2 pkt

5

kandydat, który ze względu na organizację pracy zawodowej rodziców/opiekunów prawnych będzie korzystał z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godz. dziennie

2 pkt

 1. W sytuacji uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów wynikających z kryteriów rekrutacji o kolejności przyjęcia decyduje data oraz godzina złożenia wniosku.

 2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza KOMISJA REKRUTACYJNA powołana przez Burmistrza Miasta Puck na podstawie odrębnych przepisów. Zadania komisji rekrutacyjnej oraz etapy jej pracy i sposoby dokumentowania określają odrębne przepisy.

 3. W przypadku zgłoszenia się większej ilości beneficjentów zostanie sporządzona lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

 4. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego Burmistrz Miasta Puck wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko;

 5. Rodzic/prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem.

 6. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do głównego specjalisty ds. oświaty odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie służy skarga do sądu administracyjnego.