{index_ob_css}{index_ob_js}

Ciepłe Mieszkanie - nabór wniosków od 17.04.2023 r.

Szanowni Pucczanie,

Pragniemy poinformować, że w dniu 08.02.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych”.

Wnioski na dofinansowanie przyjmować będziemy od 17.04.2023 r.

Wizytę należy wcześniej umówić telefonicznie pod nr 58 673-05-25 lub mailowo: srodowisko@miastopuck.pl

 

Informacje odnośnie programu „Ciepłe Mieszkanie”

Dofinansowane rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 12 pkt 9 i 10 Części 1), Części 2) lub Części 3) znajdujących się w załączniku poniżej - Program Priorytetowy.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

Wysokość dofinansowania:

- Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

Kryterium dochodowe - osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł.

 

- Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

Kryterium dochodowe - osoba fizyczna o przeciętnym dochodzie miesięcznym nieprzekraczającym na jednego członka rodziny:

- 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

- Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

Kryterium dochodowe - osoba fizyczna o przeciętnym dochodzie miesięcznym nieprzekraczającym na jednego członka rodziny:

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pełna informacja odnośnie programu znajduje się na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności