{index_ob_css}{index_ob_js}

Dodatek węglowy – aktualizacja oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W dniu 19 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów – ustawa regulująca zasady i tryb poznawania dodatków węglowych jak i szczególnych rozwiązań dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Najważniejsze wprowadzone zmiany:
•    Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przyznawany miał być na każde gospodarstwo domowe, które korzysta z węgla. Obecnie w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (data w rejestrze wpływu do BOK). Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
•    Zostanie też wydłużony termin weryfikacji wniosków o dodatek przez urzędy - z 30 dni do 60 dni. Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022 pod warunkiem otrzymania środków finansowych z budżetu państwa.
•    Informacje podane we wniosku o dodatek węglowy składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Ustawa obliguje nas aby zarówno wnioski złożone przed 16.09.2022 r. jak i nowe wnioski o dodatek węglowy, rozpatrywać na nowych zasadach.

Wsparcie dla pozostałych „odbiorców ciepła”
Tożsama przyjęta ustawa reguluje „szczegółowe rozwiązania dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła”. Przewiduje ona obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.
W obszarze wsparcia dla odbiorców ciepła sieciowego ustawa przewiduje dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła - tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą - na 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym, oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.
Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji ustalenie takich wartości oznacza średni wzrost rachunków odbiorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw, wytwórcom ciepła stosującym wprowadzane ustawą ceny będzie przysługiwać rekompensata wynikająca z tej różnicy i sprzedanego wolumenu. Za niezastosowanie się do ustawy wytwórcom będzie grozić odpowiedzialność finansowa.
Rekompensata może objąć jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw domowych oraz wskazanych w ustawie podmiotów, m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnych, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych. System rekompensat będzie działać od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 r.
Dodatki dla odbiorców ciepła – gospodarstw domowych
Ustawa wprowadza również jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG (gaz skroplony, nie dotyczy gazu ziemnego) lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku, źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek wynosi:  
-  3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 1000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 500 złotych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego);
- 2000 złotych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Wnioski o w/w dodatek dla mieszkańców Pucka należy składać do Burmistrza Miasta. Urząd po weryfikacji ich zgodność z wpisem do CEEB zobligowany jest do jego wypłaty w ciągu miesiąca od złożenia wniosku pod warunkiem otrzymania środków finansowych z budżetu państwa.
Ustawa przewiduje również dodatek dla podmiotów wrażliwych, są to podmioty bez gospodarstw domowych, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Chodzi o: węgiel kamienny, brykiet, pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla, biomasę, LPG, olej opałowy, źródło musi być wpisane do CEEB. Dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.
W ustawie znalazł się zapis zmieniający ustawę o jakości paliw, który wprowadza możliwości odstąpienia na czas do dwóch lat od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli "wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia". Odstąpienie nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego.

Przypominamy:
O jednorazowy dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można wnioskować do 30 listopada:
- elektronicznie, za pośrednictwem portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl
- osobiście pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku - Sekcja świadczeń rodzinnych – pok. 3, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, tel.: 58 673 05 30, e-mail: sr@mops.miastopuck.pl

Rozorządzenie z wnioskiem do pobrania w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania:

rozporządzenie z wnioskiem
Format: pdf, 974.76 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności