{index_ob_css}{index_ob_js}

Konsultacja społeczna Projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Zdjęcie do Konsultacja społeczna Projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puck

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puck”

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Miasta informuje o opracowaniu i wyłożeniu do wglądu publicznego projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puck”.

Konsultacje w formie wyłożenia do wglądu publicznego potrwają od 14.11.2023 r. do 04.12.2023 r. 


Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Puck”, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który
następnie należy przesłać na adres: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@miastopuck.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do projektu Założeń”). Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Projekt aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Puck” znajduje się w załączniku wraz z formularzem uwag. 

20231110_Ogłoszenie_o_konsultacjach_projektu_PZ_ 20231110_PZ_Puck Formularz_zgłaszania_uwag_w_ramach_konsultacji 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności