{index_ob_css}{index_ob_js}

Nagroda Artystyczna Burmistrza Miasta Puck za rok 2023

Burmistrz Miasta Puck zachęca do zgłaszania kandydatur do NAGRODY ARTYSTYCZNEJ BURMISTRZA MIASTA PUCK 2023.
Kandydatury do nagrody zgłasza się na  formularzu, który wraz z regulaminem można pobrać z poniżej załączników oraz w Urzędzie Miasta Puck w pok. 2 (w Biurze Obsługi Klienta).
Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody Artystycznej Miasta Puck oraz do honorowej Nagrody Artystycznej Miasta Puck za mecenat kultury mają: dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej Miasta Puck, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, radni, szkoły, media, podmioty gospodarcze działające w dziedzinie kultury i osoby fizyczne.
Nagrody Artystyczne Miasta Puck są przyznawane w kategoriach:
1. Nagroda w dziedzinie "Twórczość artystyczna" przyznawana jest wyróżniającym się twórcom związanym ze środowiskiem Miasta Puck, bądź prezentującym swoje dokonania twórcze w Mieście Puck. Laureaci tej nagrody otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości nie większej niż przeznaczono w budżecie Miasta Puck na rok bieżący. O wysokości przyznanej nagrody decyduje Burmistrz Miasta Puck. 
2. Nagroda w dziedzinie "Upowszechnianie kultury" przyznawana jest animatorom kultury, organizatorom życia kulturalnego, za szczególne osiągnięcia w kreowaniu i promowaniu puckiej kultury . Laureaci tej nagrody otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości nie większej niż przeznaczono w budżecie Miasta Puck na rok bieżący. O wysokości przyznanej nagrody decyduje Burmistrz Miasta Puck. 
3. Nagroda w dziedzinie praca zawodowa w dziedzinie kultury przyznawana jest za najbardziej znaczące zaangażowanie w pracę zawodową w dziedzinie kultury. Laureaci tej nagrody otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości nie większej niż przeznaczono w budżecie Miasta Puck na rok bieżący. O wysokości przyznanej nagrody decyduje Burmistrz Miasta Puck. 
4. Nagroda w dziedzinie "Mecenat Kultury" - przyznawana jest jako honorowa doroczna Nagroda Artystyczna Burmistrza Miasta Puck za sprawowanie mecenatu, za największe i najbardziej znaczące zaangażowanie środków niepublicznych w dziedzinie kultury. Laureaci tej nagrody otrzymują statuetkę „Kaszubskiego Tulipana”. 
Wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć najpóźniej do 29.09.2023 r. do godziny 14.00 pocztą na adres: Urząd Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, osobiście w Biurze Obsługi Klienta (pok. 2), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@miastopuck.pl.
Po upływie w/w terminu złożone formularze nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

Wniosek do Nagrody Artystycznej.pdf
Format: pdf, 70.76 kB
Wniosek do Nagrody Artystycznej.doc
Format: doc, 29.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności