{index_ob_css}{index_ob_js}

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC GMINY MIASTA PUCK PRZEZ WŁĄCZENIE CZĘŚCI GRUNTÓW POD MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI ZATOKI GDAŃSKIEJ

BURMISTRZ MIASTA PUCK


     działając na podstawie art 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r., poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) w związku z § 3 ust. 1 i 2 uchwały Nr VI/14/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Miasta Puck oraz Burmistrza Miasta Puck konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Puck (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 993), na wniosek Starosty Puckiego

 

zaprasza
mieszkańców miasta Puck do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic.


         W konsekwencji objęcia ewidencją gruntów pod wodami Zatoki Gdańskiej Gmina Miasta Puck rozpoczęła procedurę zmierzającą do poszerzenia granic miasta o przedmiotowe tereny. W związku z powyższym powierzchnia Miasta Puck powiększy się o nieco ponad 1200 ha. Grunty znajdować się będą w granicach administracyjnych Gminy Miasta Puck, jednocześnie pozostając jednak własnością Skarbu Państwa.
         Inicjatorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Pucku. Funkcję Lidera w tym działaniu pełni Powiat Pucki.
Przedmiotowe konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii mieszkańców poszczególnych gmin, których dotyczyć ma zmiana. Konsultacje przeprowadza się oddzielnie w każdej z nich. Nadmienić należy, że sprawa dotyczy aż 12 gmin i 5 powiatów naszego województwa.
         Objęcie wód zatoki ewidencją gruntów jest działaniem szczególnie istotnym z perspektywy ułatwienia oraz usprawnienia prowadzenia gospodarki morskiej na tym akwenie przez Urząd Morski w Gdyni, jak i wszystkie przyległe do niego gminy.
         Lokalizacja terenów, których dotyczy konsultowana zmiana została określona w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 127/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących włączenia części gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej w granice Gminy Miasta Puck.

        Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 127/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących włączenia części gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej w granice Gminy Miasta Puck.

         Ankietę konsultacyjną można uzyskać:
- w siedzibie Urzędu Miasta Puck, przy ul. 1-go Maja 13, w Biurze Obsługi Klienta (parter, pok. nr 2),
- do pobrania na stronie internetowej www.miastopuck.pl (załącznik poniżej)
- wypełniając ją elektronicznie na stronie (link aktywny od 3 października) https://zgloszenia.miastopuck.pl/survey/index/index/id.20
   lub skanując kod QR z artykułu w Gazetce Puckiej.

         Wypełnioną ankietę konsultacyjną w wersji papierowej mieszkańcy mogą składać w terminie od 3 do 31 października 2022 r. do godz. 15:30:
- w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. 1-go Maja 13, w Biurze Obsługi Klienta (parter, pok. nr 2),
- w formie korespondencji kierowanej na adres: Urząd Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, w kopercie z dopiskiem „ ZMIANA GRANIC MIASTA”,

         Konsultacje będą polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o następującej treści:
         Czy jest Pan/Pani za zmianą granic administracyjnych Gminy Miasta Puck o część gruntów położonych pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej (zgodnie z załączoną mapą)?
         Wypełnienie ankiety będzie polegać na umieszczeniu w odpowiedniej kratce: „TAK”, „NIE”, „NIE MAM ZDANIA”, znaku „X” oraz podaniu danych respondenta.

         Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Puck www.miastopuck.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta bip.miastopuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Puck, nie później niż 21 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Pliki do pobrania:

Ankieta
Format: docx, 191.56 kB
Zarządzenie
Format: pdf, 474.48 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności